wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Ludwin

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2022-08-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
2022-08-04 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn."Przebudowa drogi gminnej 105151L i 105152L w miejscowości Dąbrowa i Rogóźno Gminy Ludwin"
2022-07-29 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r.
2022-07-29 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r.
2022-07-29 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r.
2022-07-29 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2022
2022-07-29 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2022
2022-07-22 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin
2022-07-22 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin
2022-06-22 MPZP j. Piaseczno etap I - ponowne wyłożenie
Strona 1 of 91 (905 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567899091Następna