wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Urząd Stanu Cywilnego
Nazwa skrócona: Urząd Stanu Cywilnego
Symbol: USC
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
Piłsudskiego
Działoszyn 98-355
Komórka nadrzędna merytorycznie: Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1.Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów oraz prowadzenie właściwej dokumentacji w tym zakresie tj. ksiąg, skorowidzów i akt zbiorowych.
2.Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
3.Realizacja wniosków w sprawach unieważnienia aktów stanu cywilnego dotyczących tego samego zdarzenia.
4.Prowadzenie postępowania i wydawania decyzji w sprawach sprostowania i uzupełnienia aktów stanu cywilnego.
5.Prowadzenie postępowania w sprawach wyniesienia ksiąg stanu cywilnego poza lokal USC, udostępniania ksiąg stanu cywilnego i sporządzania odpisu księgi,
6.Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego:
1)odpisy zupełne aktów stanu cywilnego,
2)odpisy skrócone aktów stanu cywilnego,
3)zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego,
4)zaświadczenia o wpisach dokonanych w księgach stanu cywilnego,
5)kopie aktów stanu cywilnego,
6)wnioski w sprawach o nadanie medalu 50-lecia pożycia małżeńskiego,
7.Ewidencjonowanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego, odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego.
8.Prowadzenie statystyki urodzeń małżeństw i zgonów
9.Zawiadamianie o przypiskach do akt stanu cywilnego,
10.Postępowanie w sprawach zmian imion i nazwisk.
11.Prowadzenie archiwum Urzędu stanu Cywilnego
12.Udzielanie ślubów.
13.Organizacja jubileuszy z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz 100-lecia urodzin
14.Prowadzenie spraw społecznych w zakresie:
1) repatriantów
1)zbiórek publicznych
2)nadzór i wydawanie decyzji z w sprawach zgromadzeń i imprez masowych
15.Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego jest jednocześnie kierownikiem Referatu ds. Ewidencji Ludności.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Zastępca Kierownika USC

kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2009-03-19
Data udostępnienia informacji 2009-03-19