wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

Zadania szkoły

Podstawowym zadaniem szkoły jest kształcenie dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 2 na I i II etapie edukacyjnym w klasach I-VI. Zapewniamy w ten sposób realizację przez uczniów szkoły podstawowej obowiązku szkolnego i uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. Szkoła zapewnia uczniom opiekę wychowawczą oraz różne formy zajęć rozwijających w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, rozwój umysłowy, emocjonalny, fizyczny i moralny oraz wspiera uczniów w rozwoju zainteresowań i uzdolnień. Zapewnia korzystanie z opieki świetlicowej i obiadów w stołówce szkolnej. Udostępnia uczniom księgozbiór bibliotek szkolnych i zasoby szkolnych centrów multimedialnych. Organizujemy dla uczniów różne formy zajęć pozalekcyjnych, wyrównujących wiedzę, zajęcia sportowe i rekreacyjne, programy wymiany młodzieży z Ukrainą, wspieramy pracę kół i organizacji pozarządowych oraz Szkolnego Klubu Wolontariatu. Uczniowie uczestniczą w licznych konkursach i turniejach wiedzy i umiejętności literackich, poezji, piosenki, zdrowotnych, ekologiczny, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przeciwpożarowym, przeglądach teatralnych. Szkoła kształtuje również postawy obywatelskie i patriotyczne wśród uczniów poprzez udział programach oraz udział uczniów w obchodach świąt państwowych i rocznicach upamiętniających bohaterów miasta i regionu.