wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej

Nasi użytkownicy

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą zgłaszać się po pomoc osoby, które znajdą się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc ta przysługuje:
• wszystkim osobom mającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski,
• cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski, posiadającym zezwolenie na pobyt
stały lub status uchodźcy. Ośrodki Pomocy Społecznej pomagaj ą potrzebujący m w różny sposób, w tym między innymi:
• organizują usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych,
• pokrywają wydatki na świadczenia zdrowotne,
• organ i żuj ą poradnictwo prawne i psychologiczne,
• pomagają w staraniach o dom pomocy społecznej,
• prowadzą domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia o zasięgu lokalnym, środowiskowe domy samopomocy,
• udzielają pomocy finansowej i rzeczowej.