wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej

Czym się zajmujemy

Do zadań Ośrodka należą w szczególności:
l. zadania zlecone :
a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, przysługujących dodatków do świadczeń
b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych , gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych
c) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłek stały i gwarantowany zasiłek okresowy
d) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej
e) przyznanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego
f) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
g) organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy
h) zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych
ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po
zapewnieniu odpowiednich środków i) przyznawanie i wypłacanie zasiłków kobietom w ciąży i wychowującym
dziecko
2. zadania własne :
a) kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej osób wymagających opieki
b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych
c) przyznawanie pomocy rzeczowej
d) przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie
e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie
f) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy Łęczna
3. zadania własne o charakterze obowiązkowym :
a) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, z zastrzeżeniem art.10a pkt 5 ustawy
b) świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania
c) pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, w szczególności osób bezdomnych i innych, które nie mają żadnych źródeł utrzymania i nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym
d) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
e) przyznawanie zasiłków w naturze oraz zwrot wydatków poniesionych w związku z ciDo zadań Ośrodka należą w szczególności:
l. zadania zlecone :
a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, przysługujących dodatków do świadczeń
b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych , gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych
c) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłek stały i gwarantowany zasiłek okresowy
d) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej
e) przyznanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego
f) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
g) organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy
h) zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych
ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po
zapewnieniu odpowiednich środków i) przyznawanie i wypłacanie zasiłków kobietom w ciąży i wychowującym
dziecko
2. zadania własne :
a) kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej osób wymagających opieki
b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych
c) przyznawanie pomocy rzeczowej
d) przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie
e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie
f) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy Łęczna
3. zadania własne o charakterze obowiązkowym :
a) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, z zastrzeżeniem art.10a pkt 5 ustawy
b) świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania
c) pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, w szczególności osób bezdomnych i innych, które nie mają żadnych źródeł utrzymania i nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym
d) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
e) przyznawanie zasiłków w naturze oraz zwrot wydatków poniesionych w związku z ciDo zadań Ośrodka należą w szczególności:
l. zadania zlecone :
a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, przysługujących dodatków do świadczeń
b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych , gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych
c) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłek stały i gwarantowany zasiłek okresowy
d) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej
e) przyznanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego
f) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
g) organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy
h) zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych
ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po
zapewnieniu odpowiednich środków i) przyznawanie i wypłacanie zasiłków kobietom w ciąży i wychowującym
dziecko
2. zadania własne :
a) kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej osób wymagających opieki
b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych
c) przyznawanie pomocy rzeczowej
d) przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie
e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie
f) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy Łęczna
3. zadania własne o charakterze obowiązkowym :
a) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, z zastrzeżeniem art.10a pkt 5 ustawy
b) świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania
c) pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, w szczególności osób bezdomnych i innych, które nie mają żadnych źródeł utrzymania i nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym
d) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
e) przyznawanie zasiłków w naturze oraz zwrot wydatków poniesionych w związku z ci