wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej
Nazwa skrócona: KSPŚ
Symbol: KSPŚ
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łecznej
Jaśminowa 4
Łęczna 21-010
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej
Dni i godziny pracy:
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

 1. Do wspólnych zadań Zastępcy Dyrektora, Głównego księgowego i Kierownika Sekcji pomocy środowiskowej należy w szczególności:
  1. kierowanie podległą komórką organizacyjną w sposób umożliwiający prawidłowe i terminowe wykonywania zadań publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi procedurami Ośrodka,
 • sprawowanie nadzoru nad właściwą realizacją zadań przez podległych pracowników,
  1. planowanie budżetu w części dotyczącej zadań kierowanej komórki organizacyjnej,
  2. sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz,
  3. przygotowywanie projektów zarządzeń, regulaminów, instrukcji dotyczących zakresu działania kierowanej komórki organizacyjnej,
  4. ustalanie zakresów czynności i przeprowadzanie okresowej oceny kwalifikacyjnej podległych pracowników, a także występowanie z odpowiednimi wnioskami (wyróżnianie, nagradzanie, awansowanie, karanie),
  5. współpraca z Dyrektorem w organizowaniu służby przygotowawczej i egzaminów dla podległych pracowników,
  6. bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie podległych pracowników z zakresem obowiązków oraz  przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku  pracy,
  7. współdziałanie z innymi pracownikami Ośrodka w celu realizacji zadań, które tego wymagają.
  1. Do zadań Kierownika Sekcji pomocy środowiskowej, poza określonymi w ust. 1, należy w szczególności:
  1. organizowanie pracy pracowników socjalnych m. in. poprzez ocenę problemów społecznych terenu gminy Łęczna i przedstawianie propozycji ich rozwiązań oraz załatwianie spraw interwencyjnych z pracownikiem socjalnym w środowisku,
  2. wydawanie z upoważnienia Burmistrza Łęcznej decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy Łęczna podczas nieobecności Dyrektora,
  3. prowadzenie kancelarii Ośrodka,
  4. organizowanie szkoleń dla pracowników socjalnych,
  5. opieka nad osobami odbywającymi praktyki i staże.

   

   Informacje dodatkowe:

   

      Informacje systemowe

  Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
  Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
  Data wytworzenia informacji 2017-02-20
  Data udostępnienia informacji 2017-02-20