wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Sekcja Wspierania Rodziny i Integracji Społecznej
Nazwa skrócona: SWRIS
Symbol: SWRIS
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łecznej
Jaśminowa 4
Łęczna 21-010
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej
Dni i godziny pracy:
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do zadań Sekcji wspierania rodziny i integracji społecznej należy w szczególności:

 1. wspieranie rodzin mających problemy w pełnieniu ról opiekuńczych
  i wychowawczych w ich przezwyciężaniu,
 2. opracowanie i realizacja planów pracy z rodziną,
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 4. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 5. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny i przekazywanie tej oceny Dyrektorowi,
 6. sporządzanie opinii o rodzinie i jej członkach na wniosek sądu,
 7. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 8. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, a także z Zespołem Interdyscyplinarnym i grupami roboczymi,
 9. prowadzenie działań związanych z aktywizacją i integracją społeczną,
 10. inspirowanie, opracowanie, wdrożenie oraz rozwijanie regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 11. przygotowywanie porozumień w sprawie dożywiania dzieci,
 12. sporządzanie sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny,
 13. przygotowywanie oceny zasobów pomocy społecznej na podstawie analizy lokalnej, sytuacji społecznej i demograficznej,
 14. koordynowanie gminnej strategii rozwiązywanie problemów społecznych,
 15. pozyskiwanie środków unijnych,
 16. przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
 17. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
 18. przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz sporządzanie sprawozdań,
 19. aktualizowanie strony internetowej Ośrodka i BIP.

 

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2017-02-20
Data udostępnienia informacji 2017-02-20