wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Radca prawny, Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Nazwa skrócona: RPABI
Symbol: RPABI
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łecznej
Jaśminowa 4
Łęczna 21-010
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej
Dni i godziny pracy:
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do zadań radcy prawnego, Administratora Bezpieczeństwa Informacji, należy w szczególności:

 1. wydawanie opinii prawnych,
 2. opracowywanie i opiniowanie projektów umów, porozumień, zarządzeń, uchwał
  i innych dokumentów dotyczących działalności Ośrodka,
 3. udzielanie pracownikom Ośrodka porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa,
 4. informowanie pracowników Ośrodka o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Ośrodka,
 5. nadzór prawny nad egzekucją należności Ośrodka,
 6. występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi,
 7. udzielanie porad prawnych osobom korzystającym z pomocy Ośrodka,
 8. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
 9. nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz nadzorowanie przestrzegania zasad w niej określonych,
 10. organizacja bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych,
 11. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów zawierających dane wrażliwe,
 12. wydawanie i anulowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 13. prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 14. zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 15. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.

 

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2017-02-20
Data udostępnienia informacji 2017-02-20