wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej
Nazwa skrócona: DMOPS
Symbol: DMOPS
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łecznej
Jaśminowa 4
Łęczna 21-010
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek, 7.00 - 15.00 Wtorek 8.00 - 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Dyrektor Ośrodka przyjmuje w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach 8.00 - 10.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

 1. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
 1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka i kierowanie jego działalnością,
 2. reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz i składanie w imieniu gminy Łęczna w zakresie działania Ośrodka, oświadczeń woli, zaciąganie zobowiązań i udzielanie dalszych pełnomocnictw, w ramach udzielonego przez Burmistrza Łęcznej pełnomocnictwa,
 3. wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza Łęcznej oraz wnioskowanie o udzielenie upoważnień do wydawania decyzji innym pracownikom,
 4. sporządzanie i realizacja planu finansowego Ośrodka,
 5. wykonywanie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku,
 6. ustalanie zakresów czynności i przeprowadzanie okresowej oceny kwalifikacyjnej bezpośrednio podległych pracowników,
 7. organizowanie, przy pomocy kierowników sekcji, służby przygotowawczej i egzaminów dla podległych pracowników,
 8. ocena problemów społecznych gminy Łęczna i przedstawianie propozycji ich rozwiązań,
 9. analiza, planowanie i ocena realizacji potrzeb w aspekcie efektywności świadczonej pomocy,
 10. składanie Radzie Miejskiej w Łęcznej corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 11. współpraca z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej,
 12. mobilizowanie środowisk lokalnych do podejmowania działań na rzecz pomocy społecznej.
 1. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
 1. Zastępcy Dyrektora,
 2. Głównego księgowego,
 3. Kierownika Sekcji pomocy środowiskowej,
 4. pracowników Sekcji wspierania rodziny i integracji społecznej
 5. radcy prawnego, Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 6. koordynatora ds. komputeryzacji pomocy społecznej,
 7. starszego inspektora ds. bhp,
 8. samodzielnego stanowiska specjalista pracy socjalnej,
 9. opiekunki,
 10. kierowcy samochodu osobowego - konserwatora,
 11. sprzątaczki.
 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka oraz za jego mienie.

 

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

  Prowadzone tablice informacyjne:

 • SPRZEDAŻ SAMOCHODU

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2003-10-17
Data udostępnienia informacji 2003-10-17