wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Nazwa skrócona: ZDMOPS
Symbol: ZDMOPS
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łecznej
Jaśminowa 4
Łęczna 21-010
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej
Dni i godziny pracy: poniedziałek, środka, czwartek, piątek 7.00-15.00 wtorek 8.00-16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

 1. Do wspólnych zadań Zastępcy Dyrektora, Głównego księgowego i Kierownika Sekcji pomocy środowiskowej należy w szczególności:
  1. kierowanie podległą komórką organizacyjną w sposób umożliwiający prawidłowe i terminowe wykonywania zadań publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi procedurami Ośrodka,
 • sprawowanie nadzoru nad właściwą realizacją zadań przez podległych pracowników,
  1. planowanie budżetu w części dotyczącej zadań kierowanej komórki organizacyjnej,
  2. sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz,
  3. przygotowywanie projektów zarządzeń, regulaminów, instrukcji dotyczących zakresu działania kierowanej komórki organizacyjnej,
  4. ustalanie zakresów czynności i przeprowadzanie okresowej oceny kwalifikacyjnej podległych pracowników, a także występowanie z odpowiednimi wnioskami (wyróżnianie, nagradzanie, awansowanie, karanie),
  5. współpraca z Dyrektorem w organizowaniu służby przygotowawczej i egzaminów dla podległych pracowników,
  6. bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie podległych pracowników z zakresem obowiązków oraz  przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku  pracy,
  7. współdziałanie z innymi pracownikami Ośrodka w celu realizacji zadań, które tego wymagają.
  1. Do zadań Zastępcy Dyrektora, poza określonymi w ust. 1, należy w szczególności:
  1. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych  w sprawach: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, dłużników alimentacyjnych, zgodnie z upoważnieniami Burmistrza Łęcznej,
  2. sporządzanie listy wypłat na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, świadczenia wychowawcze,
  3. zapewnienie terminowego ściągania należności oraz spłaty zobowiązań,
  4. zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności w pracy  w sprawach związanych z bieżącą działalnością Ośrodka, z wyłączeniem prawa do podejmowania decyzji o zmianie wysokości wynagrodzenia oraz nawiązywania i rozwiązywania  stosunków pracy,
  5. reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz i składanie w imieniu gminy Łęczna w zakresie działania Ośrodka, oświadczeń woli, zaciąganie zobowiązań i udzielanie dalszych pełnomocnictw, w ramach udzielonego przez Burmistrza Łęcznej pełnomocnictwa, podczas nieobecności Dyrektora,
  6. wydawanie z upoważnienia Burmistrza Łęcznej decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy Łęczna podczas nieobecności Dyrektora,
  7. prowadzenie z upoważnienia Burmistrza Łęcznej postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawanie w tych sprawach decyzji, podczas nieobecności Dyrektora, realizacja z upoważnienia Burmistrza Łęcznej zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, w tym przyznawanie Karty Dużej Rodziny oraz wydawanie decyzji w sprawie odmowy przyznania Karty, podczas nieobecności Dyrektora

   Informacje dodatkowe:

   

      Informacje systemowe

  Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
  Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
  Data wytworzenia informacji 2017-02-20
  Data udostępnienia informacji 2017-02-20