wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Nazwa skrócona: SŚRFA
Symbol: SŚRFA
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łecznej
Jaśminowa 4
Łęczna 21-010
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej
Dni i godziny pracy:
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do zadań Sekcji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych oraz dłużników alimentacyjnych,
 2. przygotowywanie listy wypłat na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, świadczenia wychowawcze,
 3. sporządzanie zaświadczeń o przyznanych świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego, zasiłkach dla opiekunów i świadczeniach wychowawczych,
 4. podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
 5. współpraca z organem prowadzącym postępowanie egzekucyjne oraz innymi instytucjami,
 6. przekazywanie dłużnikowi alimentacyjnemu oraz organowi właściwemu dłużnika informacji, o których mowa w art. 27 ust. 7 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 7. sporządzanie i przekazywanie do organu właściwego dłużnika wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
 8. przygotowywanie i kierowanie wniosków: do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu oraz do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,
 9. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej
  o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających
  z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 10. sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego,
 11. egzekucja nienależnie pobranych świadczeń,
 12. sporządzanie sprawozdań,
 13. konsultacja prawna,
 14. informowanie pracowników Sekcji o zmianach w obowiązujących przepisach prawa,
 15. udzielanie porad prawnych osobom korzystającym z pomocy Ośrodka,
 16. prowadzenie pełnej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i jego ustaniem,
 17. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Ośrodka,
 18. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu,
 19. przygotowywanie pism dotyczących nagradzania i karania pracowników Ośrodka,
 20. kierowanie pracowników Ośrodka na badania profilaktyczne i szkolenia w zakresie BHP,
 21. sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia.

 

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Zastepca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Główny Księgowy

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2017-02-20
Data udostępnienia informacji 2017-02-20