wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Główny księgowy
Nazwa skrócona: GK
Symbol: GK
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łecznej
Jaśminowa 4
Łęczna 21-010
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej
Dni i godziny pracy:
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

 1. Do wspólnych zadań Zastępcy Dyrektora, Głównego księgowego i Kierownika Sekcji pomocy środowiskowej należy w szczególności:
  1. kierowanie podległą komórką organizacyjną w sposób umożliwiający prawidłowe i terminowe wykonywania zadań publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi procedurami Ośrodka,
 • sprawowanie nadzoru nad właściwą realizacją zadań przez podległych pracowników,
  1. planowanie budżetu w części dotyczącej zadań kierowanej komórki organizacyjnej,
  2. sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz,
  3. przygotowywanie projektów zarządzeń, regulaminów, instrukcji dotyczących zakresu działania kierowanej komórki organizacyjnej,
  4. ustalanie zakresów czynności i przeprowadzanie okresowej oceny kwalifikacyjnej podległych pracowników, a także występowanie z odpowiednimi wnioskami (wyróżnianie, nagradzanie, awansowanie, karanie),
  5. współpraca z Dyrektorem w organizowaniu służby przygotowawczej i egzaminów dla podległych pracowników,
  6. bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie podległych pracowników z zakresem obowiązków oraz  przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku  pracy,
  7. współdziałanie z innymi pracownikami Ośrodka w celu realizacji zadań, które tego wymagają.
  1. Do zadań Głównego księgowego, poza określonymi w ust. 1, należy w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Ośrodka oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  4. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
  5. opracowywanie rocznego planu finansowego Ośrodka,
  6. sporządzanie bilansu,
  7. dekretacja dowodów księgowych,
  8. prowadzenie bieżącej kontroli list płac, rachunków za prace zlecone, naliczeń powodujących zobowiązania wobec ZUS, urzędu skarbowego i innych instytucji,
  9. sprawowanie nadzoru nad: przeprowadzaniem i rozliczaniem inwentaryzacji składników majątkowych Ośrodka, obsługą kasową, elektronicznym przesyłaniem danych do ZUS, GUS, PFRON, Urzędu Miejskiego w Łęcznej, banku (banków), rozliczaniem kart drogowych i delegacji służbowych.

   

   Informacje dodatkowe:

   

      Informacje systemowe

  Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
  Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
  Data wytworzenia informacji 2017-02-20
  Data udostępnienia informacji 2017-02-20