wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Starszy inspektor ds. bhp
Nazwa skrócona: BHP
Symbol: BHP
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łecznej
Jaśminowa 4
Łęczna 21-010
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej
Dni i godziny pracy:
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do zadań starszego inspektora ds. bhp należy w szczególności:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. bieżące informowanie Dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 3. sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. przeprowadzanie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Ośrodka,
 5. uczestniczenie w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 6. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 7. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 8. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 9. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 10. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 11. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy,
 12. uczestniczenie w konsultacjach i w pracach komisji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 13. inicjowanie i rozwijanie w Ośrodku różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

 

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

 Stanowiska pracy:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2017-02-20
Data udostępnienia informacji 2017-02-20