wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Symbol stanowiska: ZDMOPS
Nazwa stanowiska: Zastepca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. Do wspólnych zadań Zastępcy Dyrektora, Głównego księgowego i Kierownika Sekcji pomocy środowiskowej należy w szczególności:

1) kierowanie podległą komórką organizacyjną w sposób umożliwiający prawidłowe i terminowe wykonywania zadań publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi procedurami Ośrodka,

2) sprawowanie nadzoru nad właściwą realizacją zadań przez podległych pracowników,

3) planowanie budżetu w części dotyczącej zadań kierowanej komórki organizacyjnej,

4) sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz,

5) przygotowywanie projektów zarządzeń, regulaminów, instrukcji dotyczących zakresu działania kierowanej komórki organizacyjnej,

6) ustalanie zakresów czynności i przeprowadzanie okresowej oceny kwalifikacyjnej podległych pracowników, a także występowanie z odpowiednimi wnioskami (wyróżnianie, nagradzanie, awansowanie, karanie),

7) współpraca z Dyrektorem w organizowaniu służby przygotowawczej i egzaminów dla podległych pracowników,

8) bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie podległych pracowników z zakresem obowiązków oraz przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy,

9) współdziałanie z innymi pracownikami Ośrodka w celu realizacji zadań, które tego wymagają.

2. Do zadań Zastępcy Dyrektora, poza określonymi w ust. 1, należy w szczególności:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, dłużników alimentacyjnych, zgodnie z upoważnieniami Burmistrza Łęcznej,

2) sporządzanie listy wypłat na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, świadczenia wychowawcze,

3) zapewnienie terminowego ściągania należności oraz spłaty zobowiązań,

4) zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności w pracy w sprawach związanych z bieżącą działalnością Ośrodka, z wyłączeniem prawa do podejmowania decyzji o zmianie wysokości wynagrodzenia oraz nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,

5) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz i składanie w imieniu gminy Łęczna w zakresie działania Ośrodka, oświadczeń woli, zaciąganie zobowiązań i udzielanie dalszych pełnomocnictw, w ramach udzielonego przez Burmistrza Łęcznej pełnomocnictwa, podczas nieobecności Dyrektora,

6) wydawanie z upoważnienia Burmistrza Łęcznej decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy Łęczna podczas nieobecności Dyrektora,

7) prowadzenie z upoważnienia Burmistrza Łęcznej postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawanie w tych sprawach decyzji, podczas nieobecności Dyrektora,

8) realizacja z upoważnienia Burmistrza Łęcznej zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, w tym przyznawanie Karty Dużej Rodziny oraz wydawanie decyzji w sprawie odmowy przyznania Karty, podczas nieobecności Dyrektora.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2017-02-20
Data udostępnienia informacji 2017-02-20