wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejskie PrzedszkoleNr 4

Nasi użytkownicy

Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.Liczba wychowanków w oddziale nie może przekraczać 25.
Do placówki uczęszcza 100 dzieci, które podzielone sa na cztery grupy wiekowe:

* Grupa I 3-latki - KRASNALE
* Grupa II 4-latki - SŁONECZKA
* Grupa III 5 latki - NIEDZWIADKi
* Grupa IV 6 latki - DINUSIE

W każdej grupie pracują dwie nauczycielki i pracvownik obsługi.
W grupie 3- latków zatrudniona jest pomoc wychowawcy.

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w
szczególności do:

* właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego
zgodnie z zasadami higieny umysłowej,
* szacunku dla jego potrzeb,podmiotowego traktowania,
* poszanowania jego godności osobistej,
* ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądż psychicznej,
* poszanowania własności,
* opieki i ochrony,
* zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
* snu i wypoczynku ,jeśli jest zmęczone,
* jedzenia i picia gdy jest głodne i spragnione,
* spokoju i samotności ,gdy tego potrzebuje.

Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do ścisłej współpracy w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

Formy współpracy przedszkola z rodzicami :
* zebrania ogólne,
* zebrania grupowe,
* spotkania indywidualne / dni otwarte/
* kąciki dla rodziców / plastyczny, czytelniczy/,
* uroczystości, spotkania okolicznościowe,festyny,olimpiady sportowe i inne,
* zajęcia otwarte,
* dni adaptacyjne.

Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów/
lub osobę przez nich upoważnioną /upoważnienie pisemne/,zapewniającą dziecku pełne
bezpieczeństwo.
Osoby odbierające dzieci z przedszkola nie mogą być pod wpływem alkoholu.