wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9
Adres jednostki: 97-400 Bełchatów, os. Dolnośląskie 204a
Kod terytorialny GUS: 8010 B
NIP: 769-221-85-39
REGON: 101297275
Numer rachunku bankowego: Numer rachunku bankowego: ING Bank Sląski Konto wynagrodzeń osob: 05105014611000002411311778 Konto ZFŚS: 70 1050 1461 1000 0024 1131 1869 Konto Rady Rodziców : 8515401245209648100692001
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Jadwiga Firaza
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Małgorzata Rupieta
Data wytworzenia informacji: 2008-11-19
Data udostępnienia informacji: 2008-11-19

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Małgorzata Halina Rupieta
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 1988-09-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Podyplomowe
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień: 2015-09-15
Zatrudnienie ogółem (osoby): 95
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 95
Liczba stanowisk kierowniczych: 5
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych 3 320,06 zł
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: 4 664,13 zł
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: 2 293,19 zł
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: 3 190,41 zł

 Pozostałe informacje o jednostce

StatusPrawny lub forma prawna: Jednostka budżetowa
Nazwa organu tworzącego: Rada Miejska w Bełchatowie
Akt tworzący: Uchwała Nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia z dniem 1 listopada 2011r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
Liczba zatrudnionych: 91
Średnie wynagrodzenie: 2071,57
Przedmiot działania i kompetencje: Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa uwzględniające programy, dostosowana do potrzeb uczniów i lokalnego środowiska.

Kreuje bieżącą działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą stsownie do wieku i możliwości psychofizycznych uczniów. Stwarza uczniom we współpracy z rodzicami, mozliwość przyswajania sobie wiedzy, która umożliwi wszechstronny rozwój i dalszą edukację. Uczy wykorzystania zdobytych wiadmości i umiejętności w praktyce.

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1. Szkolny zestaw programów nauczania ustalony do 10 czerwca każdego roku (załącznik do statutu),
2. Program wychowawczy szkoły aktualizowany każdego roku (załącznik do statutu),
3. Program rozwoju szkoły (załącznik do statutu),
4. Wewnątrzszkolny system oceniania (załącznik do statutu),
5. Program profilaktyki (załącznik do statutu).

Integracji wiedzy nauczanej w szkole służy wprowadzenie:
1. Kształcenia zintegrowanego w klasach I - III,
2. Ścieżek edukacyjnych,
3. Zajęć edukacyjnych określonych na dany rok szkolny w szkolnym zestawie programów nauczania.

Ścieżki edukacyjne realizują wszyscy nauczyciele włączając do własnego programu odpowiednie treści danej ścieżki.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
b) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
c) sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
d) stwarza uczniom, we współpracy z rodzicami, możliwość przyswojenia sobie wiedzy, sprawności metod pracy oraz umiejętności wypowiedzi, które umożliwiają wszechstronny rozwój osobowości ucznia,
e) w całej swej działalności stara się kreować takie możliwości przeżyć, które wzmagałyby ochotę ucznia do nauki, rozwijanie wyobraźni oraz wykształcenia zdolności samodzielnej oceny i zajmowania stanowiska,
f) rozwija u ucznia zdolnościSzkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa uwzględniające programy, dostosowana do potrzeb uczniów i lokalnego środowiska.

Kreuje bieżącą działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą stsownie do wieku i możliwości psychofizycznych uczniów. Stwarza uczniom we współpracy z rodzicami, mozliwość przyswajania sobie wiedzy, która umożliwi wszechstronny rozwój i dalszą edukację. Uczy wykorzystania zdobytych wiadmości i umiejętności w praktyce.

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1. Szkolny zestaw programów nauczania ustalony do 10 czerwca każdego roku (załącznik do statutu),
2. Program wychowawczy szkoły aktualizowany każdego roku (załącznik do statutu),
3. Program rozwoju szkoły (załącznik do statutu),
4. Wewnątrzszkolny system oceniania (załącznik do statutu),
5. Program profilaktyki (załącznik do statutu).

Integracji wiedzy nauczanej w szkole służy wprowadzenie:
1. Kształcenia zintegrowanego w klasach I - III,
2. Ścieżek edukacyjnych,
3. Zajęć edukacyjnych określonych na dany rok szkolny w szkolnym zestawie programów nauczania.

Ścieżki edukacyjne realizują wszyscy nauczyciele włączając do własnego programu odpowiednie treści danej ścieżki.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
b) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
c) sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
d) stwarza uczniom, we współpracy z rodzicami, możliwość przyswojenia sobie wiedzy, sprawności metod pracy oraz umiejętności wypowiedzi, które umożliwiają wszechstronny rozwój osobowości ucznia,
e) w całej swej działalności stara się kreować takie możliwości przeżyć, które wzmagałyby ochotę ucznia do nauki, rozwijanie wyobraźni oraz wykształcenia zdolności samodzielnej oceny i zajmowania stanowiska,
f) rozwija u ucznia zdolnościSzkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa uwzględniające programy, dostosowana do potrzeb uczniów i lokalnego środowiska.

Kreuje bieżącą działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą stsownie do wieku i możliwości psychofizycznych uczniów. Stwarza uczniom we współpracy z rodzicami, mozliwość przyswajania sobie wiedzy, która umożliwi wszechstronny rozwój i dalszą edukację. Uczy wykorzystania zdobytych wiadmości i umiejętności w praktyce.

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1. Szkolny zestaw programów nauczania ustalony do 10 czerwca każdego roku (załącznik do statutu),
2. Program wychowawczy szkoły aktualizowany każdego roku (załącznik do statutu),
3. Program rozwoju szkoły (załącznik do statutu),
4. Wewnątrzszkolny system oceniania (załącznik do statutu),
5. Program profilaktyki (załącznik do statutu).

Integracji wiedzy nauczanej w szkole służy wprowadzenie:
1. Kształcenia zintegrowanego w klasach I - III,
2. Ścieżek edukacyjnych,
3. Zajęć edukacyjnych określonych na dany rok szkolny w szkolnym zestawie programów nauczania.

Ścieżki edukacyjne realizują wszyscy nauczyciele włączając do własnego programu odpowiednie treści danej ścieżki.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
b) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
c) sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
d) stwarza uczniom, we współpracy z rodzicami, możliwość przyswojenia sobie wiedzy, sprawności metod pracy oraz umiejętności wypowiedzi, które umożliwiają wszechstronny rozwój osobowości ucznia,
e) w całej swej działalności stara się kreować takie możliwości przeżyć, które wzmagałyby ochotę ucznia do nauki, rozwijanie wyobraźni oraz wykształcenia zdolności samodzielnej oceny i zajmowania stanowiska,
f) rozwija u ucznia zdolności
Informacje o użytkownikach: Liczba uczniów: 537 w wieku od 5 do 13 lat.
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: W opraciu o obowiązujące przepisy szkoła prowadzi działalność gospodarczą i tworzy środki specjalne na pokrycie działalności statutowej.
Informacje dodatkowe o działalności: Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe, ekologiczne, artystyczne, SKS, gimnastykę korekcyjną, zajęcia z wiedzy o ruchu drogowym oraz:
- ziele szkoły, biwaki, wycieczki,
- półkolonie letnie i zimowiska,
- kolonie letnie i zimowe, nauka pływania na basenie.

Ponadto odpłatnie:
- naukę języków obcych,
- karate, aerobic,
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych.
Majątek, którym dysponuje: Stan na 30.06.2003 r.:
- wartość środków trwałych - 1.026.144,37 zł,
- wartość środków nietrwałych - 160.340,21 zł,
- księgozbiór - 30.716,81 zł.
Struktura własnościowa: 100% - własność Gmina- Miasto Bełchatów

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jadwiga Firaza
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Małgorzata Rupieta
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji Jadwiga Firaza
Data wytworzenia informacji 2008-11-19, 2004-01-29, 2008-11-21, 2014-09-15
Data udostępnienia informacji 2008-11-19, 2004-01-29, 2009-09-01, 2014-09-15