wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9

Czym się zajmujemy

Czym się zajmujemy

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 9 realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa uwzględniające programy. Jest dostosowany do potrzeb dzieci oraz lokalnego środowiska.
Szkoła Podstawowa nr 9 jest szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia, wspierającą
jego wszechstronny rozwój we współpracy z domem rodzinnym i w zgodzie z naturą.
Realizując cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie:
a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły,
b) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku
kształcenia,
c) sprawując opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości
szkoły,
d) stwarza uczniom, we współpracy z rodzicami, możliwości przyswojenia sobie
wiedzy, umożliwia wszechstronny rozwój osobowości,
e) w całej swej działalności stara się kreować takie możliwości przeżyć, które
wzmagałyby ochotę ucznia do nauki, rozwijania wyobraźni oraz wykształcenie
zdolności samodzielnej oceny i zajmowania stanowiska,
f) rozwija u ucznia zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, poznawania
zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
g) przygotowuje uczniów do życia i współdecydowania za rozwiązywanie wspólnych
problemów,
h) przygotowuje do dalszych etapów edukacji,
i) uczy wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności w praktyce,
j) stwarza możliwości świadomego i aktywnego udziału w procesie nauczania
i rozwijania zainteresowań,
k) kształci ucznia umiejącego:
- korzystać z różnorodnych źródeł informacji,
- korzystać z narzędzi technologii informacyjnej,
- posługiwać się językiem obcym w prostych sytuacjach życiowych,
- podejmować decyzje tolerancyjne, samodzielne i twórcze,
- komunikować się z otoczeniem,
- przestrzegać ogólnie przyjętych norm zachowania i zasad demokracji. Odróżniać
dobro od zła,
- z powodzeniem kontynuować naukę w gimnazjum.

Przedszkole Samorządowe nr 9 stwarza każdemu z wychowanków   bezpieczne warunki do rozwoju osobowości, na miarę jego możliwości, przygotowuje do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami, rozbudza w dzieciach ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość, umiejętność odróżnienia dobra od zła.

Realizując cele i zadania przedszkola:

  1. Wspiera i ukierunkowuje rozwój każdego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, we właściwych relacjach ze środowiskiem, przygotowując go do podjęcia nauki w szkole
  2. Zapewnia wychowankom bezpieczeństwo oraz  higieniczne i optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.
  3. Tworzy warunki do rozwoju aktywności dziecka na różnych płaszczyznach jego działalności.
  4. Wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka, współdziała  z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.