wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Dyrekcja szkoły
Nazwa skrócona: Dyrekcja szkoły
Symbol: D
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Szkoła Podstawowa Nr 9
os. Dolnośląskie 204a
Bełchatow 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: Poniedziałek od 9.30 do 15.30
Wtorek od 7.30 do 13.30
Środa od 8.00 do 13.00
Czwartek od 9.30 do 13.30
Piątek od 7.30 do 13.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek od 9.30 do 15.30
Wtorek od 7.30 do 13.30
Środa od 8.00 do 13.00
Czwartek od 9.30 do 13.30
Piątek od 7.30 do 13.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz
reprezentuje ją na zewnątrz;
2. sprawuje nadzór pedagogiczny;
3. kieruje działalnością Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący;
4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
5. kontroluje wszelkie działania opiekuńczo - wychowawcze powierzone wicedyrektorowi
szkoły;
6. wspólnie z Radą Pedagogiczną wytycza główne kierunki założeń programu rozwoju
szkoły;
7. przedstawia Radzie Pedagogicznej uogólnione wnioski wynikające ze sprawowania
nadzoru pedagogicznego;
8. określa zakres obowiązków dla nauczycieli na dany rok szkolny;
9. dokonuje oceny pracy nauczyciela;
10. odpowiada za stan bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły;
11. dysponuje środkami finansowymi, rozlicza się z tych środków i ponosi
odpowiedzialność za ich wykorzystanie;
12. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i
pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności decyduje w sprawach:
- zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom szkoły;
- występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach
odznaczeń , nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły
do organu prowadzącego szkołę;
13. wykonuje inne zadania wynikające z aktualnie wydawanych przez organ prowadzący
szkołę przepisów szczególnych

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Dyrektor

Wicedyrektor

 Stanowiska pracy:

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • DNI OTWARTE SZKOŁY
  • Ogłoszenie przetargu na utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZSP nr 9 w Bełchatowie
  • Kalendarz roku szkolnego 2013/2014
  • Kalendarz uroczystości
  • akcje charytatywne
  • akcje całoroczne 2013-2014
  • Zapisy na rok szkolny 2014/2015
  • Zapisy na rok szkolny 2015/2016
  • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jadwiga Firaza
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2003-12-16
Data udostępnienia informacji 2003-12-16