wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Pracownicy pedagogiczni
Nazwa skrócona: Pracownicy pedagogiczni
Symbol: P
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Szkoła Podstawowa Nr 9
os. Dolnośląskie 204a
Bełchatow 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrekcja szkoły
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrekcja szkoły
Dni i godziny pracy:
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Przedmiot działania i kompetencje.
Pracownicy pedagogiczni.
Do kompetencji pracowników pedagogicznych należy:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Rada pedagogiczna opiniuje:
a) organizację pracy szkoły, m. in. tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom nagród i innych wyróżnień oraz odznaczeń,
c) zaproponowany przez dyrektora szkoły przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
W szkole kompetencje rady szkoły przejmuje rada pedagogiczna, która poza swoimi
uprawnieniami wyszczególnionymi w ust. 3 i 4 Statutu Szkoły , po zasięgnięciu opinii
rady rodziców:
a) przygotowuje projekt statutu szkoły, uchwala statut i jego zmiany,
b) występuje do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności dyrektora szkoły lub innego nauczyciela
c) występuje do dyrektora szkoły w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych.
Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy jej członków.
Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny
ze statutem szkoły. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Kierownik świetlicy

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Ogłoszenia bieżące
  • Oferta programowa szkoły
  • Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2011/2012

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jadwiga Firaza
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Małgorzata Rupieta
Data wytworzenia informacji 2004-01-09
Data udostępnienia informacji 2004-01-09