wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Dyrekcja szkoły
Symbol stanowiska: DR
Nazwa stanowiska: Dyrektor

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz
reprezentuje ją na zewnątrz;
2. sprawuje nadzór pedagogiczny;
3. kieruje działalnością Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący;
4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
5. kontroluje wszelkie działania opiekuńczo - wychowawcze powierzone wicedyrektorowi
szkoły;
6. wspólnie z Radą Pedagogiczną wytycza główne kierunki założeń programu rozwoju
szkoły;
7. przedstawia Radzie Pedagogicznej uogólnione wnioski wynikające ze sprawowania
nadzoru pedagogicznego;
8. określa zakres obowiązków dla nauczycieli na dany rok szkolny;
9. dokonuje oceny pracy nauczyciela;
10. odpowiada za stan bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły;
11. dysponuje środkami finansowymi, rozlicza się z tych środków i ponosi
odpowiedzialność za ich wykorzystanie;
12. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i
pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności decyduje w sprawach:
- zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom szkoły;
- występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach
odznaczeń , nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły
do organu prowadzącego szkołę;
13. wykonuje inne zadania wynikające z aktualnie wydawanych przez organ prowadzący
szkołę przepisów szczególnych

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

Poniedziałek od 9.30 do 15.30
Wtorek od 7.30 do 13.30
Środa od 8.00 do 13.00
Czwartek od 9.30 do 13.30
Piątek od 7.30 do 13.30

 Procedury załatwiania spraw na stanowisku:

W Kwalifikacja dziecka do szkoły

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jadwiga Firaza
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2003-12-16
Data udostępnienia informacji 2003-12-16