wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Pracownicy obsługi
Symbol stanowiska: OW
Nazwa stanowiska: Woźna

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Zadania realizowane na stanowisku woźnej.


Do obowiązków woźnej należy:
1. odpowiedzialność za majątek szkoły, na swoim terenie, zabezpieczanie go przed zniszczeniem, kradzieżą, pożarem itp.,
2. przestrzeganie przepisów p. pożarowych i zasad bhp podczas wykonywania obowiązków, a w razie jakiegokolwiek zagrożenia lub zauważenia usterek bądź zaniedbań należy niezwłocznie powiadomić przełożonych,
3. sumienne i dokładne wykonywanie wszystkich prac, przestrzeganie przy tym dyscypliny i regulaminu pracy, czuwanie i odpowiadanie na bieżąco za:
- czystość szatni i swojego rejonu,
- ład i porządek w szatni oraz na przydzielonym terenie wokół szkoły,
- czynności wykonywane codziennie: ścieranie kurzu z parapetów, mebli i sprzętów,
opróżnianie pojemników na śmieci, zamiatanie i mycie podłóg na mokro, zamykanie okien i
drzwi, wygaszanie świateł, dbałość o zasłony bądź żaluzje.
4. wykonywanie, oprócz czynności codziennych, innych prac wynikających z podstaw higieny,
5. sprzątanie wyznaczonego terenu wg harmonogramu na dany rok szkolny,
6. pełnienie dyżurów w czasie przerw w szatni lub innym przydzielonym przez przełożonych, wynikających z bieżących potrzeb,
7. monitorowanie wejścia szkoły, udzielanie informacji osobom wchodzącym, zatrzymanie
,,niepowołanychíí, bądź zakłócających porządek,
8. oszczędne używanie środków i materiałów ,,chemicznychíí,
9. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora, związanych z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły,
10. dbanie o właściwą atmosferę w pracy, przestrzeganie norm współżycia i kultury osobistej,
11. odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, rodziców, nauczycieli i przełożonych,
12. zachowanie tajemnicy służbowej.

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jadwiga Firaza
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-01-13
Data udostępnienia informacji 2004-01-13