wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Pracownicy pedagogiczni
Symbol stanowiska: N
Nazwa stanowiska: Nauczyciel

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Zakres zadań realizowanych:
Zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7.09.1991r. z późniejszymi zmianami i Statutu Szkoły.
Zakres zadań i obowiązków nauczyciela:

a) realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach, starając się osiągnąć w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i planie pracy szkoły,
b) wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i metodycznej: wnioskuje do dyrektora o jego wzbogacenie lub modernizację,
c) udziela pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych ucznia,
d) stosuje bezstresowy, motywacyjny i opisowy system oceniania w klasach I - III,
e) bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów, zgodnie z wewnętrznym systemem oceniania w klasach IV - VI,
f) informuje rodziców uczniów, wychowawcę klasy, dyrektora szkoły i radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,
g) prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu,
h) decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,
i) decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i końcoworocznej postępów swoich uczniów,
j) wyraża opinię o zachowaniu swoich uczniów na zasadach zgodnych z przyjętym przez radę pedagogiczną regulaminem,
k) ma prawo wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,
l) odpowiada za tragiczne skutki wynikłe z braki nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie przydzielonych mu dyżurów,
ł) odpowiada za powierzony mu majątek szkolny.

Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktóZakres zadań realizowanych:
Zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7.09.1991r. z późniejszymi zmianami i Statutu Szkoły.
Zakres zadań i obowiązków nauczyciela:

a) realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach, starając się osiągnąć w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i planie pracy szkoły,
b) wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i metodycznej: wnioskuje do dyrektora o jego wzbogacenie lub modernizację,
c) udziela pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych ucznia,
d) stosuje bezstresowy, motywacyjny i opisowy system oceniania w klasach I - III,
e) bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów, zgodnie z wewnętrznym systemem oceniania w klasach IV - VI,
f) informuje rodziców uczniów, wychowawcę klasy, dyrektora szkoły i radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,
g) prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu,
h) decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,
i) decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i końcoworocznej postępów swoich uczniów,
j) wyraża opinię o zachowaniu swoich uczniów na zasadach zgodnych z przyjętym przez radę pedagogiczną regulaminem,
k) ma prawo wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,
l) odpowiada za tragiczne skutki wynikłe z braki nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie przydzielonych mu dyżurów,
ł) odpowiada za powierzony mu majątek szkolny.

Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktóZakres zadań realizowanych:
Zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7.09.1991r. z późniejszymi zmianami i Statutu Szkoły.
Zakres zadań i obowiązków nauczyciela:

a) realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach, starając się osiągnąć w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i planie pracy szkoły,
b) wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i metodycznej: wnioskuje do dyrektora o jego wzbogacenie lub modernizację,
c) udziela pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych ucznia,
d) stosuje bezstresowy, motywacyjny i opisowy system oceniania w klasach I - III,
e) bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów, zgodnie z wewnętrznym systemem oceniania w klasach IV - VI,
f) informuje rodziców uczniów, wychowawcę klasy, dyrektora szkoły i radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,
g) prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu,
h) decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,
i) decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i końcoworocznej postępów swoich uczniów,
j) wyraża opinię o zachowaniu swoich uczniów na zasadach zgodnych z przyjętym przez radę pedagogiczną regulaminem,
k) ma prawo wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,
l) odpowiada za tragiczne skutki wynikłe z braki nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie przydzielonych mu dyżurów,
ł) odpowiada za powierzony mu majątek szkolny.

Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktó

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jadwiga Firaza
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-02-11
Data udostępnienia informacji 2004-02-11