wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Publiczne Gimnazjum Nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. M. Kopernika

Więcej o nas

Informacje dodatkowe o działalności

I. Na co kładziemy nacisk

Od początku działalności gimnazjum szczególny nacisk został położony na rozwój osobowości ucznia i jego zainteresowań, na podmiotowe traktowanie ucznia. Inne priorytety w naszej pracy to:
- kształcenie umiejętności w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
- sprawiedliwe ocenianie (posiadany WSO, który ulega ciągłej ewaluacji),
- dobre przygotowanie uczniów do dalszej nauki, konkursów, egzaminu
zewnętrznego,
- zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole,
- stosowanie czytelnych kryteriów w ocenie zachowania uczniów (szkoła opracowała
wewnętrzny regulamin oceniania uczniów, który ulega ciągłej ewaluacji ),
- dobrze nauczać języków obcych,
- stosowanie i wykorzystanie TI w nauczaniu wszystkich przedmiotów,
- promowanie szkoły (szkoła opracowała własny folder, organizuje dni otwarte
prezentując swój dorobek).

II. Co nas wyróżnia

1. Szkoła nosi imię M. Kopernika posiada własny hymn i sztandar.
2. Posiada certyfikat " Szkoła z klasą ",
3. Realizujemy innowacje pedagogiczne.
4. W szkole istnieje odpowiednia baza zapewniająca bardzo dobre warunki nauczania
i uczenia się.
5. Stosowanie aktywizujących technik nauczania.
6. Otaczanie szczególną troską uczniów niepełnosprawnych.
7. Demokratyczne procedery w zarządzaniu szkołą: działają komisje wspierające prace
dyrektora: socjalna, zespół kierowniczy, wychowawczy, przedmiotowe i inne.

III. Zajęcia pozalekcyjne

W szkole działa wiele kół, na których uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania:
- SKS-y,
- koło teatralne,
- koło recytatorskie,
- koło polonistyczne,
- koło ekologiczne,
- koło matematyczne,
- koło ekonomiczne,
- zespół wokalno-instrumentalny,
- koło piosenki religijnej,
- koło młodych rowerzystów,IV. Dla szczególnie zdolnych

1. Koła zainteresowań - teatralne, polonistyczne, ekologiczne, zespół wokalno-
instrumentalny.