wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Publiczne Gimnazjum Nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. M. Kopernika

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Dyrekcja
Nazwa skrócona: Dyrekcja
Symbol: D
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Bełchatowie
Słowackiego 8
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: Poniedziłek: 8.00-16.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-13.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek: 15.00-16.00
Pierwsza środa miesiąca: 17.00-18.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Dyrektor gimnazjum w szczególności:
1.kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki oraz reprezentuje ja na zewnątrz,
2.sprawuje nadzór pedagogiczny hospitując lekcje i zajęcia pozalekcyjne oraz badając wyniki nauczania wg harmonogramu hospitacji,
3.sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4.dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki, który przedstawia do zaopiniowania radzie pedagogicznej i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjno-finansową i gospodarczą obsługę gimnazjum,
5.realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
6.współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych,
7.przedstawia radzie pedagogicznej uogólnione wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego,
8.wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
9.na wniosek rodziców, dyrektor szkoły w obwodzie której dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas gimnazjum na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przez szkołę.

Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w gimnazjum nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1.zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2.przyznawania nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
3.określa zakresy obowiązków dla nauczycieli na dany rok szkolny,
4.dokonuje oceny pracy nauczyciela,
5.występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
6.odpowiada za stan bezpieczeństwa w placówce.

Dyrektor gimnazjum w wykonywaniu sDyrektor gimnazjum w szczególności:
1.kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki oraz reprezentuje ja na zewnątrz,
2.sprawuje nadzór pedagogiczny hospitując lekcje i zajęcia pozalekcyjne oraz badając wyniki nauczania wg harmonogramu hospitacji,
3.sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4.dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki, który przedstawia do zaopiniowania radzie pedagogicznej i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjno-finansową i gospodarczą obsługę gimnazjum,
5.realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
6.współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych,
7.przedstawia radzie pedagogicznej uogólnione wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego,
8.wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
9.na wniosek rodziców, dyrektor szkoły w obwodzie której dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas gimnazjum na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przez szkołę.

Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w gimnazjum nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1.zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2.przyznawania nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
3.określa zakresy obowiązków dla nauczycieli na dany rok szkolny,
4.dokonuje oceny pracy nauczyciela,
5.występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
6.odpowiada za stan bezpieczeństwa w placówce.

Dyrektor gimnazjum w wykonywaniu sDyrektor gimnazjum w szczególności:
1.kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki oraz reprezentuje ja na zewnątrz,
2.sprawuje nadzór pedagogiczny hospitując lekcje i zajęcia pozalekcyjne oraz badając wyniki nauczania wg harmonogramu hospitacji,
3.sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4.dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki, który przedstawia do zaopiniowania radzie pedagogicznej i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjno-finansową i gospodarczą obsługę gimnazjum,
5.realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
6.współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych,
7.przedstawia radzie pedagogicznej uogólnione wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego,
8.wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
9.na wniosek rodziców, dyrektor szkoły w obwodzie której dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas gimnazjum na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przez szkołę.

Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w gimnazjum nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1.zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2.przyznawania nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
3.określa zakresy obowiązków dla nauczycieli na dany rok szkolny,
4.dokonuje oceny pracy nauczyciela,
5.występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
6.odpowiada za stan bezpieczeństwa w placówce.

Dyrektor gimnazjum w wykonywaniu s

 Kadra kierownicza:

Dyrektor

Wicedyrektor

 Stanowiska pracy:

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Organizacja roku szkolnego 2005/2006
  • Konkusy organizowane przez PG 5 w roku szkolnym 2004/2005
  • Organizacja roku szkolnego 2006/2007
  • Organizacja roku szkolnego 2007/2008
  • Wykaz podręczników
  • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2010/2011
  • Tematy projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2010/2011
  • Dzień Otwarty Szkoły 2011
  • Tematy projektów edukacyjnych w klasach II

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Renata Witkowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Renata Witkowska
Data wytworzenia informacji 2003-12-08
Data udostępnienia informacji 2003-12-08