wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Publiczne Gimnazjum Nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. M. Kopernika

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Pracownicy pedagogiczni
Nazwa skrócona: Pracownicy pedagogiczni
Symbol: N
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Bełchatowie
Słowackiego 8
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrekcja
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrekcja
Dni i godziny pracy:
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem gimnazjum w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1.zatwierdzenie planów pracy po zaopiniowaniu przez radę rodziców,
2.zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3.podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
4.zatwierdzenie szkolnego zestawu programu nauczania,
5.ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli gimnazjum,
6.przygotowanie projektu statutu lub jego zmian i przedstawienie go do zaopiniowania radzie rodziców,
7.wnioskowanie do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w gimnazjum. Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku,
8.opracowanie regulaminu swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem,
9.zatwierdzanie regulaminów o charakterze wewnętrznym,
10.zatwierdzanie wniosków stałych i doraźnych komisji powołanych przez dyrektora,
11.podejmuje uchwałę o przyjęciu ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, gdy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum ukończył 15 lat i nie rokuje ukończenia nauki w normalnym trybie (wymagana zgoda rodziców i opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej),
12.może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia (lub jego rodziców \ prawnych opiekunów) nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania,
13.może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego, z jednych zajęć edukacyjnych,
14.oddelegowuje swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora gimnazjum.

 Kadra kierownicza:

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Renata Witkowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Renata Witkowska
Data wytworzenia informacji 2003-12-12
Data udostępnienia informacji 2003-12-12