wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Żłobek Miejski "Jaś i Małgosia"

Zasady i kryteria rekrutacji


UWAGA!! Karta zgłoszeniowa dziecka do żłobka znajduje się w polu TABLICA OGŁOSZEŃ.

Zasady i kryteria rekrutacji:

1. Do Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" w Bełchatowie przyjmowane są dzieci w wieku do lat 3, zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Bełchatów.
2. Podstawowa rekrutacja odbywa się raz w roku; nabór do Żłobka może być prowadzony częściej w przypadku istnienia wolnych miejsc.
3. Rodzice składają Kartę Zgłoszeniową do Sekretariatu Żłobka.
4. O przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje Komisja Rekrutacyjna w oparciu o liczbę miejsc z uwzględnieniem zasad oraz kryteriów rekrutacji określonych w niniejszym Regulaminie.
5. O kolejności przyjęcia dziecka do Żłobka decyduje data wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku.
6. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do Żłobka będzie większa niż liczba miejsc w Żłobku, pierwszeństwo w przyjęciu mają:
a) dzieci matek, ojców, opiekunów samotnie wychowujących, pozostających w stosunku pracy;
b) dzieci z rodzin posiadających inne, udokumentowane wskazania do uczęszczania do Żłobka ( np. skierowanie z MOPS, dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów; dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych).
c) dzieci rodziców, opiekunów, którzy oboje pozostają w stosunku pracy;
d) dzieci już uczęszczające do Żłobka.
7. Dzieci niespełniające powyższych kryteriów przyjmowane będą do Żłobka w miarę wolnych miejsc.
8.
W przypadku, gdy po wyczerpaniu kryteriów uwzględnionych w systemie nabór nie będzie mógł być zakończony - liczba dzieci spełniających te same kryteria przewyższy liczbę wolnych miejsc - decyzję rozstrzygającą podejmie powołana przez Dyrektora Żłobka Komisja Rekrutacyjna kierując się wolnymi miejscami w danej grupie wiekowej, z uwzględnieniem sytuacji społeczno-fin. Rekrutacja dzieci do Żłobka odbywać się będzie w miesiącach marzec-kwiecień br.