wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Straż Miejska

Herb Jednostki

97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 15
Nr kier: 0-44 centrala: 44 635-63-00
tel. bezp.: (044) 6356300, 6356310
986
fax: (044) 635-63-10

Adres internetowy: http://sm.belchatow.pl
Adres e-mail:

Więcej >>


Elektroniczna Skrzynka Podawcza Straży Miejskiej Bełchatów

     W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Straży Miejskiej Bełchatów dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP  oraz Profilu zaufanego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114) lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).
Strona główna Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 Nr 206, poz. 1216 oraz z 2014 r., poz. 590 ), akceptowalne formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism:

· .xml, .rtf,  - sformatowany tekst

· .doc, .docx,.odt, .pdf - sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

· .xls, .xlsx, .ods, - arkusze kalkulacyjne

· .jpg (.jpeg), .png, .tif (.tiff), .gif - grafika rastrowa

· .svg - grafika wektorowa

· .txt - niesformatowany tekst

· .zip, .rar, .gz (gzip) - skompresowane dokumenty elektroniczne.

Maksymalny rozmiar przesyłanego dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać wielkości 5MB a całkowita wielkość załączników dołączonych do dokumentu nie może przekroczyć 3.5 MB.