wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejskie Centrum Kultury

Czym się zajmujemy

Celem MCK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą.
Do podstawowych zadań Miejskiego Centrum Kultury należy:
1) Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
2) Stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów i in.
3) Organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych.
4) Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego.
5) Edukacja filmowa i upowszechnianie filmu.
6) Działalność instruktażowo - metodyczna.
7) Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.
8) Koordynacja działalności na terenie miasta w zakresie organizacji imprez kulturalnych.
9) Współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.
10) Prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą zwłaszcza z miastami partnerskimi.
11) Zadania , o których mowa wyżej są realizowane we własnym zakresie przy współpracy z placówkami oświatowymi i kulturalnymi, zawodowymi instytucjami kultury oraz innymi podmiotami, które realizują zadania zgodne z celami statutowymi MCK.