wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Puławach

Czym się zajmujemy

Do zadań poradni należy:
1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
2. Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży , udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.
3. Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.
4. Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.
5. Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru właściwego kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej.
6. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród: uczniów , rodziców, nauczycieli, wychowawców.
7. Pomoc rodzicom, nauczycielom i wychowawcom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.
8. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka w wieku od urodzenia.
9. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzicom i nauczycielom.
10. Inicjowanie różnorodnych form pracy wychowawczej i rewalidacyjnej w środowisku rodzinnym i szkolnym dziecka.
11. Udzielanie pomocy uczniom wybitnie zdolnym.
12. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

Poradnia realizuje zadania w formie:
1) diagnozy,
2) konsultacji,
3) terapii: psychologicznej, pedagogicznej , logopedycznej,
4) psychoedukacji,
5) doradztwa,
6) mediacji,
7) interwencji w środowisku ucznia,
8) działalności profilaktycznej,
9) działalności informacyjnej.