wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wygiełzowie

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wygiełzowie
Adres jednostki: 97-425 Zelów, Wygiełzów 17
Kod terytorialny GUS: 1001083
NIP: 769-19-18-068
REGON: 001231813
Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Bełchatowie O/Zelów 38896510182002007000720006
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:
Data wytworzenia informacji: 2006-11-17
Data udostępnienia informacji: 2006-11-17

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Mariola Głowacka
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 2016-09-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień: 2011-09-01
Zatrudnienie ogółem (osoby): 23
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 18
Liczba stanowisk kierowniczych: 1
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

StatusPrawny lub forma prawna: Jednostka budżetowa
Nazwa organu tworzącego: Gmina Zelów
Akt tworzący: Statut Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie
Liczba zatrudnionych: 22
Schemat organizacyjny jednostki: Pokaż, data ogłoszenia pliku: 2015-10-20
Przedmiot działania i kompetencje: Celem nauczania i wychowania w szkole jest:
 • Przekazanie odpowiedniej wiedzy, zapewnienie uczniom wykształcenia ogólnego umożliwiającego kontynuowanie nauki,
 • Kształcenie poznawczych możliwości, wdrażanie uczniów do samokształcenia,
 • Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów,
 • Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych.
 • Wychowanie uczniów na świadomych i twórczych obywateli poprzez:
  • wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej,
  • wzmacnianie poczucia obowiązku nauki,
  • wspomaganie rozwoju dziecka w poczuciu więzi z rodziną,
  • układanie wzajemnych stosunków na zasadzie tolerancji i poszanowania przekonań innych ludzi,
  • stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności.

 • Szkoła realizuje swoje cele we współpracy Kuratorium Oświaty, rodzicami, samorządem lokalnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami wspomagającymi szkołę

Informacje o użytkownikach: Ucznowie
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Zgodnie z obowiązującą ustawą i statutem szkoły
Majątek, którym dysponuje:
 • środki trwałe - 2 555 421,59
 • wyposażenie - 75 799,95
 • księgozbiór - 8 667,65
Struktura własnościowa: Własność samorządowa

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Dorota Błaszczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Dorota Błaszczyk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji Marzanna Kubik
Data wytworzenia informacji 2016-09-18, 2015-04-15
Data udostępnienia informacji 2016-09-18, 2015-04-15