wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zelowie Sp. z o. o. z/s w Maurycowie

Opłaty - ceny usług

I. ROZLICZENIA ZA WODĘ :

Wyszczególnienie

Cena brutto wg taryf w zł

Dopłata Gminy ( w zł)

Do zapłaty przez odbiorcę ( w zł)

Woda za 1m3

Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe

3,96

0,43

3,53

Pobierający wodę na cele żywności i farmaceutyczne

4,43

0,43

4,00

Pobierający wodę na cele produkcji i pozostałe

4,58

-

4,58

 

II. W ROZLICZENIACH ZA ŚCIEKI:

 

Wyszczególnienie

Cena brutto wg taryf w zł

Dopłata Gminy ( w zł)

Do zapłaty przez odbiorcę ( w zł)

Za odprowadzanie  1m3  ścieków

Cele socjalno-bytowe, cele produkcji żywności i farmaceutyczne

9,48

2,60

6,88

Cele produkcji i pozostałe

9,48

-

9,48

 

 

III. Wysokośc opłaty abonamentowej cena brutto w zł:

 

Okres rozliczeniowy

Zakres świadczonych usług

WODA

ŚCIEKI

WODA i ŚCIEKI

jednomiesięczny

8,89

7,40

9,14

dwumiesięczny

5,31

3,82

5,57

trzymiesięczny

4,13

2,64

4,36

sześciomiesięczny

2,93

brak

brak

ryczałt

5,15

3,66

5,40

BUDYNKI WIELOLOKALOWE

dwumiesięczny

brak

brak

3,59Wymienione wyżej ceny i stawki opłat wynikają z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i uwzględniają przyznane przez Radę Miejską w Zelowie dopłaty do taryfowych grup odbiorców. Dopłaty wynoszą - 0,40 zł ( + 8% VAT) do 1m
3 wody i 2,41 zł (+8% VAT) do 1 m3 ścieków. Ceny i stawki opłat zatwierdzone zostały przez Radę Miejska w Zelowie i obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Dopłata nie przysluguję odbiorcom, zużywającym wodę na cele produkcji i pozostałe oraz odbiorcom odprowadzającym ścieki przemysłowe.


W rozliczeniach za ścieki dowożone pojazdami asenizacyjnymi stosowane są ceny umowne.