wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie

SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAWW Komendzie Miejskiej funkcjonuje sekretariat przez który przechodzi korespondencja adresowana do Komendanta Miejskiego oraz do poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej. Wpływające sprawy są kierowane do załatwienia przez merytoryczne komórki organizacyjne. Po zarejestrowaniu w książce korespondencji i zadekretowaniu przez Komendanta Miejskiego i Zastępcę Komendanta Miejskiego, akta spraw za pokwitowaniem otrzymują naczelnik wydziału i kierownicy sekcji oraz samodzielne stanowisko. W przypadku, gdy z treści sprawy wynika, że właściwym do jej załatwienia jest inny organ lub inna komórka organizacyjna, sprawa jest przekazywana do załatwienia według właściwości, z powiadomieniem adresata sprawy.

Pisma wychodzące podpisywane są przez Komendanta Miejskiego lub jego zastępcę oraz naczelnika wydziału i kierowników sekcji oraz samodzielne stanowisko, zgodnie z właściwością wynikającą z regulaminu organizacyjnego KM PSP Leszno. Wysyłka korespondencji poza Komendę Miejską następuje za pośrednictwem sekretariatu, po wcześniejszym odnotowaniu tego faktu w książce korespondencji.