wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. Marii Konopnickiej w Niechcicach

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Dyrektor szkoły
Nazwa skrócona:
Symbol: D
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Zespół Szkolno - Gimnzajalny im. Marii Konopnickiej w Niechcicach
Częstochowska 27
Rozprza 97-340
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrektor szkoły
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrektor szkoły
Dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Obowiązki dyrektora szkoły:
- opracowanie dokumentów programowo - organizacyjnych szkoły
- opracowanie zakresów obowiazków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły
- dobór kadry pedagogicznej oraz jej zatrudnienie
- dobór pracowników niepedagogicznych oraz ich zatrudnienie
- opracowanie regulaminu premiowania nauczycieli
- prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z budżetem uchwalonym przez Urząd Gminy
- kierowanie całokształtem działania szkoły, a w szczególności:
1. przyjmowanie uczniów oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (DZ.U.Nr 26, poz.232)
2. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stworzenie warunków do harmonijnego ich rozwoju, współdziałanie z samorzadem uczniowskim, zapewnienie bezpieczeństawa i higieny pracy oraz nauki
3. pełnienie nadzoru pedagogicznego, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz ocenianie tej kadry
4. dbałość o powierzone mienie, wnioskowanie do Urzędu Gminy w sprawie rozwoju bazy szkoły, opracowanie projektu wydatków do budżetu szkoły
5. realizowanie zarządzeń Organu Prowadzacego, Kuratorium Oświaty oraz uchwał Rady Pedagogicznej, zgodnie z jej kompetencjami.
Dyrektor ma prawo do: wydawania poleceń służbowych, zatrudniania i zwalniania pracowników, premiowania i nagradzania/udzielania kar porządkowych zgodnie z regulaminem, przyjmowania uczniów do szkoły, decydowania owewnętrznej organizacji pracy szkoły, reprezentowania szkoły na zewnątrz...
Dyrektor odpowiada za: poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad dziećmi, zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i statutu, bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie i podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny oraz za stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych, prawidłową realizację budżetu, zgodne z przObowiązki dyrektora szkoły:
- opracowanie dokumentów programowo - organizacyjnych szkoły
- opracowanie zakresów obowiazków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły
- dobór kadry pedagogicznej oraz jej zatrudnienie
- dobór pracowników niepedagogicznych oraz ich zatrudnienie
- opracowanie regulaminu premiowania nauczycieli
- prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z budżetem uchwalonym przez Urząd Gminy
- kierowanie całokształtem działania szkoły, a w szczególności:
1. przyjmowanie uczniów oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (DZ.U.Nr 26, poz.232)
2. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stworzenie warunków do harmonijnego ich rozwoju, współdziałanie z samorzadem uczniowskim, zapewnienie bezpieczeństawa i higieny pracy oraz nauki
3. pełnienie nadzoru pedagogicznego, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz ocenianie tej kadry
4. dbałość o powierzone mienie, wnioskowanie do Urzędu Gminy w sprawie rozwoju bazy szkoły, opracowanie projektu wydatków do budżetu szkoły
5. realizowanie zarządzeń Organu Prowadzacego, Kuratorium Oświaty oraz uchwał Rady Pedagogicznej, zgodnie z jej kompetencjami.
Dyrektor ma prawo do: wydawania poleceń służbowych, zatrudniania i zwalniania pracowników, premiowania i nagradzania/udzielania kar porządkowych zgodnie z regulaminem, przyjmowania uczniów do szkoły, decydowania owewnętrznej organizacji pracy szkoły, reprezentowania szkoły na zewnątrz...
Dyrektor odpowiada za: poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad dziećmi, zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i statutu, bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie i podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny oraz za stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych, prawidłową realizację budżetu, zgodne z przObowiązki dyrektora szkoły:
- opracowanie dokumentów programowo - organizacyjnych szkoły
- opracowanie zakresów obowiazków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły
- dobór kadry pedagogicznej oraz jej zatrudnienie
- dobór pracowników niepedagogicznych oraz ich zatrudnienie
- opracowanie regulaminu premiowania nauczycieli
- prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z budżetem uchwalonym przez Urząd Gminy
- kierowanie całokształtem działania szkoły, a w szczególności:
1. przyjmowanie uczniów oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (DZ.U.Nr 26, poz.232)
2. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stworzenie warunków do harmonijnego ich rozwoju, współdziałanie z samorzadem uczniowskim, zapewnienie bezpieczeństawa i higieny pracy oraz nauki
3. pełnienie nadzoru pedagogicznego, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz ocenianie tej kadry
4. dbałość o powierzone mienie, wnioskowanie do Urzędu Gminy w sprawie rozwoju bazy szkoły, opracowanie projektu wydatków do budżetu szkoły
5. realizowanie zarządzeń Organu Prowadzacego, Kuratorium Oświaty oraz uchwał Rady Pedagogicznej, zgodnie z jej kompetencjami.
Dyrektor ma prawo do: wydawania poleceń służbowych, zatrudniania i zwalniania pracowników, premiowania i nagradzania/udzielania kar porządkowych zgodnie z regulaminem, przyjmowania uczniów do szkoły, decydowania owewnętrznej organizacji pracy szkoły, reprezentowania szkoły na zewnątrz...
Dyrektor odpowiada za: poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad dziećmi, zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i statutu, bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie i podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny oraz za stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych, prawidłową realizację budżetu, zgodne z prz

 Informacje dodatkowe:

Dyrektor szkoły może być odwołany ze stanowiska:
- zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy
- na własną prośbę
W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiazki pełni wicedyrektor.

 Kadra kierownicza:

Dyrektor

 Stanowiska pracy:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2006-07-06
Data udostępnienia informacji 2006-07-06