wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. Marii Konopnickiej w Niechcicach

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Nauczyciel
Nazwa skrócona: Nauczyciel
Symbol: N
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Zespół Szkolno - Gimnzajalny im. Marii Konopnickiej w Niechcicach
Częstochowska 27
Rozprza 97-340
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrektor szkoły
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrektor szkoły
Dni i godziny pracy: Zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
Dni i godziny przyjmowania interesantów: W godzinach pracy - zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

 Przedmiot działania i kompetencje:

Art.6 Karty Nauczyciela określa zakres obowiązków nauczyciela.
"Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego...." Obowiązki i odpowiedzialność nauczyciela:
- obowiązkiem nauczyciela jest realizacja programów nauczania, wychowania i opieki w przydzielonych mu klasach (grupach) wg jego najlepszej wiedzy i woli, a także realizacja zadń organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły
- zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa na zajęciach w szkole oraz organizowanych przez szkołę.
- stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych
- nauczyciel odpowiada za poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych mu uczniom, ich bezpieczeństwo w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę, za powierzone sale lekcyjne i pomoce dydaktyczne.
Jako wychowawca:
1. w zakresie swoich tradycyjnych obowiązków:
a.otacza indywidualną opieką wychowawczą swoich wychowanków,
b.realizuje przewidziany program godzin wychowawczych,
c.nadzoruje funkcjonowanie klasy i jej wywiązanie się z zobowiązań wobec szkoły,
d.rozwiązuje bieżące problemy naukowe i wychowawcze - w razie potrzeby nawiązując kontakt z rodzicami uczniów, pedagogiem,
e.planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół,
f.prowadzi dokumentację pracy klasy.
2. w zakresie koordynacji pracy zespołu pedagogicznego:
a.koordynuje, weryfikuje zamierzenia programowe zespołu, ustala kalendarz prac klasowych, wycieczek itp.,
b.aktywnie uczestniczy w pracach Zespołu Wychowawczego
c.podsumowuje wyniki uzyskiwane przez uczniów dotyczące wiedzy, osiągnięć.
3. w zakresie organizacji pracy uczniów i nauczycieli:
a.przygotowuje materiały uczniowskie i rozdaje je uczniom,
b.na bieżąco przekazuje wszelkiego rodzaju ogłoszenia i informacje.

 Informacje dodatkowe:

Rozdział V (paragraf 16) Statutu Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego im. Marii Konopnickiej w Niechcicach szczegółowo określa obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność nauczyciela/wychowawcy.
1. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy Dyrektor Szkoły.
2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagoga są posiadane kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Warunki pracy i płacy nauczycieli określa Dyrektor Szkoły na podstawie "Regulaminu Zatrudniania i Regulaminu Wynagradzania".
4. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonania innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły związanych z procesem dydaktyczno - wychowawczym i opiekuńczym szkoły.
5. Wynagrodzenia nauczycieli ustala się w oparciu o Regulamin Pracy i Płacy.
ß 16
Obowiązki oraz uprawnienia i odpowiedzialność nauczyciela.
1. Obowiązki nauczyciela:
a) obowiązkiem nauczyciela jest realizacja programów nauczania, wychowania i opieki w przydzielonych mu klasach (grupach) wg jego najlepszej wiedzy i woli, a także realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły,
b) obowiązkiem nauczyciela jest zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa na zajęciach w szkole oraz organizowanych przez szkołę,
c) obowiązkiem nauczyciela jest stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych, a więc podejmowanie doskonalenia zawodowego w dostępnych formach.
2. Nauczyciele mają prawo do:
a) formułowania autorskich programów nauczania i wychowania.
b) decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia uczniów,
c) oceniania uczniów zgodnie z ich postępami i zachowaniem.
3. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:
a) poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów,
b) bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie,
c) za powierzone sale lekcyjne i pomoce dydaktyczne.
Wychowawca:
1. w zakresie swoich tradycyjnych obowiązków:
a.oRozdział V (paragraf 16) Statutu Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego im. Marii Konopnickiej w Niechcicach szczegółowo określa obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność nauczyciela/wychowawcy.
1. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy Dyrektor Szkoły.
2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagoga są posiadane kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Warunki pracy i płacy nauczycieli określa Dyrektor Szkoły na podstawie "Regulaminu Zatrudniania i Regulaminu Wynagradzania".
4. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonania innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły związanych z procesem dydaktyczno - wychowawczym i opiekuńczym szkoły.
5. Wynagrodzenia nauczycieli ustala się w oparciu o Regulamin Pracy i Płacy.
ß 16
Obowiązki oraz uprawnienia i odpowiedzialność nauczyciela.
1. Obowiązki nauczyciela:
a) obowiązkiem nauczyciela jest realizacja programów nauczania, wychowania i opieki w przydzielonych mu klasach (grupach) wg jego najlepszej wiedzy i woli, a także realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły,
b) obowiązkiem nauczyciela jest zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa na zajęciach w szkole oraz organizowanych przez szkołę,
c) obowiązkiem nauczyciela jest stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych, a więc podejmowanie doskonalenia zawodowego w dostępnych formach.
2. Nauczyciele mają prawo do:
a) formułowania autorskich programów nauczania i wychowania.
b) decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia uczniów,
c) oceniania uczniów zgodnie z ich postępami i zachowaniem.
3. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:
a) poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów,
b) bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie,
c) za powierzone sale lekcyjne i pomoce dydaktyczne.
Wychowawca:
1. w zakresie swoich tradycyjnych obowiązków:
a.oRozdział V (paragraf 16) Statutu Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego im. Marii Konopnickiej w Niechcicach szczegółowo określa obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność nauczyciela/wychowawcy.
1. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy Dyrektor Szkoły.
2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagoga są posiadane kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Warunki pracy i płacy nauczycieli określa Dyrektor Szkoły na podstawie "Regulaminu Zatrudniania i Regulaminu Wynagradzania".
4. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonania innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły związanych z procesem dydaktyczno - wychowawczym i opiekuńczym szkoły.
5. Wynagrodzenia nauczycieli ustala się w oparciu o Regulamin Pracy i Płacy.
ß 16
Obowiązki oraz uprawnienia i odpowiedzialność nauczyciela.
1. Obowiązki nauczyciela:
a) obowiązkiem nauczyciela jest realizacja programów nauczania, wychowania i opieki w przydzielonych mu klasach (grupach) wg jego najlepszej wiedzy i woli, a także realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły,
b) obowiązkiem nauczyciela jest zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa na zajęciach w szkole oraz organizowanych przez szkołę,
c) obowiązkiem nauczyciela jest stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych, a więc podejmowanie doskonalenia zawodowego w dostępnych formach.
2. Nauczyciele mają prawo do:
a) formułowania autorskich programów nauczania i wychowania.
b) decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia uczniów,
c) oceniania uczniów zgodnie z ich postępami i zachowaniem.
3. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:
a) poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów,
b) bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie,
c) za powierzone sale lekcyjne i pomoce dydaktyczne.
Wychowawca:
1. w zakresie swoich tradycyjnych obowiązków:
a.o

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2006-07-07
Data udostępnienia informacji 2006-07-07