wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Dyrektor Centrum Kultury i Sportu
Nazwa skrócona: Dyrektor
Symbol: D
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Centrum Kultury i Sportu
Fryderyka Chopina 34
Pruszcz Gdański 83-000
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: pon. - pt. 8.00 - 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: w godzinach pracy jednostki

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Dyrektor zarządza CKiS, reprezentuje je na zewnątrz oraz organizuje jego pracę.

2. Dyrektor wykonuje w stosunku do pracowników zatrudnionych w CKiS wszystkie czynności pracodawcy.

3. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje i odpowiada za całość CKiS poprzez:

1) zapewnienie sprawnej organizacji i właściwego funkcjonowania działów,

2) dobór i odpowiednie wykorzystanie kadr oraz podnoszenie ich kwalifikacji,

3) zapewnienie zatrudnionym w CKiS właściwych warunków pracy oraz płacy,

4) właściwą gospodarkę mieniem.

4. Do uprawnień i obowiązków Dyrektora należy między innymi:

1) ustalenie regulaminu organizacyjnego i wydawanie innych aktów normatywnych regulujących:

a) warunki pracy i płacy,

b) zasady bezpiecznej organizacji pracy,

c) porządek i dyscyplinę wewnętrzną,

d)uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność pracowników,

e) zasady wykonywania w CKiS nadzoru i kontroli,

2) reprezentowanie CKiS na zewnątrz i składanie w jego imieniu oświadczeń woli,

3) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, awansowanie, nagradzanie i karanie pracowników,

4) zawieranie umów z osobami świadczącymi usługi na rzecz CKiS oraz innych umów,

5) wykonywanie przyjętych kierunków rozwoju CKiS w ramach jego zadań statutowych,

6) przydzielanie zadań osobom zajmującym stanowiska kierownicze i działom CKiS,

7) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,

8) nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony mienia, tajemnicy służbowej, warunków pracy i zasad prawidłowego gospodarowania, rozliczanie z powierzonych zadań pracowników bezpośrednio podległych,

9) podpisywanie dokumentów, sprawozdań, korespondencji wychodzącej z CKiS.

 

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Tablica Główna

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Bieńkowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Monika Bieńkowska
Data wytworzenia informacji 2011-05-26
Data udostępnienia informacji 2011-05-26