wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Nazwa skrócona: Dyrektor
Symbol: DYR
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
Niemcewicza
Pruszcz Gdański 83-000
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 15.30
czwartek 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek 11.00 - 13.00
wtorek 9.00 - 16.00
środa 9.00 - 13.00
czartek 13.00 - 15.00
piątek 9.00 - 13.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

1.Dyrektor szkoły:
1.1 kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły i reprezentuje
ją na zewnątrz;
1.2 sprawuje nadzór pedagogiczny;
1.3 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
1.4 realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
1.5 dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować działalność administracyjną, finansową
i gospodarczą szkoły;
1.6 jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami;
1.7 decyduje w sprawach:
a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
1.8 współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1

  Prowadzone tablice informacyjne:

 • Główna tablica ogłoszeń
 • Główna tablica
 • Tablica Główna
 • Tablica główna
 • Tablica główna
 • TABLICA GŁÓWNA
 • TABLICA OGŁOSZEŃ
 • Tablica Główna
 • Tablica Główna
 • Tablica główna
 • TABLICA GŁÓWNA
 • Tablica ogłoszeń
 • Tablica ogłoszeń
 • Tablica główna
 • Tablica główna
 • Tablica główna
 • Tablica Główna
 • Tablica główna
 • Tablica główna
 • Tablica główna
 • Tablica Główna
 • Tablica Główna

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jarosław Karnath
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Jarosław Karnath
Data wytworzenia informacji 2006-03-28
Data udostępnienia informacji 2006-03-28