wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Symbol stanowiska: DYR
Nazwa stanowiska: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. Dyrektor szkoły:
1.1 kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
1.2 sprawuje nadzór pedagogiczny;
1.3 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
1.4 realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
1.5 dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować działalność administracyjną, finansową
i gospodarczą szkoły;
1.6 jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami;
1.7 decyduje w sprawach:
a)zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
b)przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
1.8 współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

poniedziałek 8.00 - 14.00
wtorek 9.00 - 17.00
środa 8.00 - 15.00
czartek 9.00 - 13.00
piątek 8.00 - 14.00

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2006-03-28
Data udostępnienia informacji 2006-03-28