wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie
Nazwa skrócona: Kierownik GOPS
Symbol: K
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie
Polska 49
Szczytno 12-100
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: poniedziałek - piątek
w godz. 7.30 - 15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek :
w godz. 10.00 - 13.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz , nadzoruje całość prowadzonych przez Ośrodek zadań i odpowiada za prawidłową ich realizację przed Wójtem Gminy Szczytno i Wojewodą.
Do obowiązków Kierownika w szczególności należy:
1)organizacja pracy i kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka;
2)prowadzenie polityki kadrowej ;
3)ustalanie zakresów czynności dla pracowników Ośrodka;
4)przedkładanie Radzie Gminy rocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
5)realizowanie budżetu, w tym opracowanie planów finansowych Ośrodka;
6)podejmowanie decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych gminie, zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym;
7)sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych postępowań administracyjnych;
8)sprawowanie nadzoru nad finansami Ośrodka ;
Ponadto Kierownik :
1)prowadzi kontrolę i dyscyplinę pracy w Ośrodku;
2)nawiązuje stosunek pracy z pracownikami Ośrodka oraz go rozwiązuje;
3)koordynuje i nadzoruje działalność pracowników socjalnych;
4)prowadzi ewidencję skarg i wniosków oraz zaleceń i wniosków organów kontroli;
5)wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Kierownika przepisami prawa, uchwałami Rady Gminy oraz Wójta;

 Kadra kierownicza:

Kierownik Jednostki

 Stanowiska pracy:

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Tablica Ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Alina Połoszczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Alina Połoszczak
Data wytworzenia informacji 2004-02-26
Data udostępnienia informacji 2004-02-26