wyszukiwanie zaawansowane

TEMATY WŁASNE

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Wołominie

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza
Symbol stanowiska: D
Nazwa stanowiska: DYREKTOR

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

1. kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;

2. sprawuje nadzór pedagogiczny;

3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4. realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;

5a. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;

6. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;

7. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

8. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1, przeprowadzanych w szkole lub placówce;

9. stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

Dyrektor Jolanta Gągała

Środa 11.00-16.00

Piątek 10.00-14.00

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jolanta Gągała
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Jolanta Gągała
Data wytworzenia informacji 2017-09-01
Data udostępnienia informacji 2017-09-01