wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wilga

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2019-06-24
Planowana godzina sesji 16:00
Planowane miejsce sesji Urząd Gminy Wilga

Planowany porządek obrad
<br />
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Gminy Wilga za 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilga w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Wilga.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilga na lata 2019–2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilga na 2019r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wildze.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Wilga wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilga absolutorium
  z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
 13. Sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej.
 14. Zapytania i wnioski.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie sesji.


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Wojciech Parol
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Wojciech Parol
Data wytworzenia informacji 2019-06-17
Data udostępnienia informacji 2019-06-17