wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wilga

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2019-12-12
Planowana godzina sesji 16:00
Planowane miejsce sesji Urząd Gminy Wilga

Planowany porządek obrad
<br />
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XVI Sesji Rady Gminy Wilga.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XVII Sesji Rady Gminy Wilga.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilga.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Wilga.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wildze.
 13. Sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej.
 14. Zapytania i wnioski.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie sesji.


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Wojciech Parol
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Wojciech Parol
Data wytworzenia informacji 2019-12-04
Data udostępnienia informacji 2019-12-04