wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wilga

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-05-212019-06-05OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wilga o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n.: ĄRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od km 50+732 do km 51+135 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rz. Wilgą w m. Wilga w km 50+909 oraz rozbiórką i budową dwóch przepustów w km 50+782 oraz 51+125Ó zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych: 479/4, 490, 519/2, 1161/2, 1314/9, 1314/10, 1314/11, 1314/12, 1314/13, 1314/14, 1314/15, 1315/1, 1315/2, 1315/3, 1315/4, jednostka ewidencyjna 140313_2 Wilga, obręb 0019 Wilga.
2019-05-162019-05-31Obwieszczenie o wszczęciu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej wraz z budową sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia sN 15kV i sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4kV w miejscowości Ośrodek Turystyczno Wypoczynkowy Wilga, gm. Wilga na części działki nr ewid. 46 stanowiącej drogę gminną i części działki nr ewid. 2763
2019-05-10 Bilans Urzędu Gminy Wilga 2018
2019-05-10 Informacja dod Urząd - wyciąg 2018
2019-05-10 inf dodat Urząd 2018
2019-05-10 RZiS Urząd 2018
2019-05-10 Zest zm w Funduszu 2018
2019-05-10 Bilans gminy Wilga 2018
2019-05-10 Bilans z Wykonania budżetu 2018r
2019-05-10 Inf dod Gmina - wyciąg 2018r
Strona 1 of 17 (164 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567151617Następna