wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie
Adres jednostki: 05-200 Wołomin, Al. Armii Krajowej 56
Kod terytorialny GUS:
NIP: 125 158 38 73
REGON: 142652741
Numer rachunku bankowego:
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Małgorzata Wycech
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Małgorzata Wycech
Data wytworzenia informacji: 2022-02-10
Data udostępnienia informacji: 2022-02-10

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Małgorzata Wycech
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 0001-01-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień: 2022-02-10
Zatrudnienie ogółem (osoby): 25
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 16
Liczba stanowisk kierowniczych: 1
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

StatusPrawny lub forma prawna: Jednostka organizacyjna
Nazwa organu tworzącego: Gmina Wołomin
Przedmiot działania i kompetencje: Oświata i wychowanie
Informacje dodatkowe o działalności: Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 Opublikowano:4 lutego 2022 Kategorie: Ogłoszenia 1. Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, na postawie Uchwały nr XLIV-17/2022 Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia i terminach określonych Zarządzenie Nr 31/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Wołomin na rok szkolny 2022/2023. Linki do systemu rekrutacji będą dostępne na stronach www przedszkoli, ZEASiP i Urzędu Miasta. 2. Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2016-2019, zamieszkałe w na terenie Gminy Wołomin. 3. Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2016) podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego. 4. Kontynuacja wychowania przedszkolnego. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego, czyli od 15 lutego 2022 r. do 21 lutego 2022 r. W sytuacji, gdy rodzice chcą zapisać dziecko do innego przedszkola prowadzonego przez Gminę Wołomin niż to, do którego dziecko obecnie uczęszcza, rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane. Czynności dotyczące złożenia wniosku · Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej link do systemu umieszczony będzie na stronie: www.zeasip.wolomin.org oraz stronach www. Przedszkoli. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć do przedszkola pierwszego wyboru. lub podpisać w systemie PROFILEM ZAUFANYM. Podpisanie wniosku w systemie profilem zaufanym jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku w przedszkolu pierwszego wyboru i nie wymaga składania formy papierowej. W sytuacji braku możliwości wypełnienia wniosku w formie elektronicznej należy pobrać wniosek w przedszkolu wypełnić odręcznie i złożyć do przedszkola pierwszego wyboru. · Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. · Przedszkole wybrane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. · Udział w elektronicznej rekrutacji jest możliwy jedynie w przypadku, gdy wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek zostanie dostarczony w formie papierowej do przedszkola pierwszego wyboru lub gdy wprowadzony wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji zostanie podpisany profilem zaufanym. Niezłożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w terminie określonym w Harmonogramie w przedszkolu pierwszego wyboru lub złożenie niepodpisanego wniosku jest jednoznaczne z nieuczestniczeniem dziecka w rekrutacji. · Do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. · Kolejność zgłoszeń nie decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola. · Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają w przedszkolu oświadczenie woli przyjęcia dziecka, w terminie określonym w Harmonogramie. · Niezłożenie potwierdzenia woli we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w danym przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych. · Jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w żadnym z wybranych przedszkoli, rodzicom zostanie wskazane inne przedszkole jako propozycja miejsca realizacji wychowania przedszkolnego. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 15 luty 2022 r. 21 luty 2022 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 marca 2022 r. 14 marca 2022 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 28 marca 2022 r. do godz. 12.00 Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego, do którego zostało zakwalifikowane, w formie oświadczenia 28 marca 2022 r. 4 kwietnia 2022 r. do godz. 14.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 8 kwietnia 2022 r. do godz. 11.00 Procedura odwoławcza. Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą: · w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka, · uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem, · w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, · dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania, · na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego. W rekrutacji uzupełniającej, wniosek mogą złożyć rodzice kandydatów, którzy nie uczestniczyli w rekrutacji podstawowej oraz rodzice dzieci, które nie dostały się do żadnego z wybranych przedszkoli w rekrutacji podstawowej, a następnie nie przyjęli propozycji miejsca we wskazanym przez Gminę Wołomin przedszkolu. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 30 maja 2022 r. 3 czerwca 2022 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 9 czerwca 2022 r. do godz. 11.00 Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego, do którego zostało zakwalifikowane, w formie oświadczenia 10 czerwca 2022 r. 14 czerwca 2022 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 15 czerwca 2022 r. do godz. 11.00

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Małgorzata Wycech , Małgorzata Tyska , Maria Wypych
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Małgorzata Wycech, Maria Wypych
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji ,
Data wytworzenia informacji 2022-02-10, 2015-02-22, 2015-02-15
Data udostępnienia informacji 2022-02-10, 2015-02-22, 2015-02-15