wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie

Priorytety Przedszkola

STRATEGIA ROZWOJU PLACÓWKI

2020/25

 

PRIORYTET 1: DZIECKO ZDROWE I BEZPIECZNE

 

     Dzieciństwo to okres, w którym kształtują się przyszłe nawyki i zachowania, dotyczące m.in. szeroko rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa. W wyniku zmian w prawie oświatowym, w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego znajdują się zapisy, dotyczące kształtowania u dzieci świadomości zdrowotnej oraz wiedzy na temat bezpieczeństwa. Na edukację zdrowotną, oprócz aktywności fizycznej, składają się również zdrowie emocjonalne, nawyki higieniczne czy wiedza o zagrożeniach dla zdrowia ludzi. Przy tym temacie, nie możemy pominąć ważnego zagadnienia, jakim jest ekologia, ściśle związana ze zdrowiem człowieka.

      Bezpieczeństwo to bardzo ważny aspekt w życiu małego człowieka.
W zależności od tego, jak będzie rozumiał to zagadnienie, tak będzie postępował w życiu dorosłym. Od najmłodszych lat należy zatem kształtować u dzieci poczucie bezpieczeństwa, nie tylko swojego własnego, lecz również innych osób
. Zdrowie i bezpieczeństwo to bardzo ważne aspekty w procesie wychowawczym, dlatego też ten priorytet jest najważniejszy w niniejszej koncepcji.  

 

PRIORYTET 2: EDUKACJA MATEMATYCZNA
– SKUTECZNA I PRZYJAZNA DLA DZIECKA

 

      Matematyka to przedmiot, który przysparza wielu kłopotów. Duża liczba dzieci, rozpoczynających naukę w szkole, doznaje nadmiernych trudności,
a potem niepowodzeń, w uczeniu się matematyki. Aby do tego nie dopuścić, warto już od najmłodszych lat zmierzyć się z jej zagadnieniami – najlepiej w formie ciekawych i pomysłowych zabaw. To one sprawiają dzieciom radość, dostarczają zadowolenia z osiągniętego celu oraz pozwalają na wzbogacenie i utrwalenie posiadanej wiedzy. Od umiejętności w zakresie edukacji matematycznej, zależą
w dużej mierze sukcesy dzieci w szkole i kompetencje matematyczne w życiu dorosłym. Edukację matematyczną należy rozpocząć jak najwcześniej. To właśnie okres przedszkolny jest tym niepowtarzalnym momentem w życiu młodego człowieka, którego umysł jest chłonny, a zmysły nastawione na poznawanie, odkrywanie i na ciekawość świata. Najważniejsze w edukacji matematycznej są osobiste doświadczenia dziecka. Dlatego każda sytuacja życiowa jest dobra do przeprowadzenia zabaw i ćwiczeń. Ważne jest, aby na poziomie wychowania przedszkolnego realizować należycie program kształtowania u dziecka pojęć matematycznych, zaczynając od wykształcania psychicznej dojrzałości do uczenia się matematyki, aby następnie, w późniejszym okresie, rozwijać pojęcia
i umiejętności matematyczne. Z tego powodu właśnie, chcemy poświęcić więcej uwagi edukacji matematycznej, aby stała się ona skuteczna i przyjazna dla dziecka.

 

PRIORYTET 3: WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

PODSTAWĄ FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

 

     Rodzice są bardzo ważnymi partnerami i sojusznikami przedszkola, bez których niewiele rzeczy dałoby się zrealizować w placówce. Od chwili przekroczenia przez dziecko progu przedszkola – cel pracy pedagogicznej i cel rodziny staje się wspólny. Pełna realizacja celów, zadań i funkcji przedszkola jest możliwa, dzięki zgodnemu współdziałaniu przedszkola i rodziców, którzy są pełnoprawnymi partnerami działań przedszkola. Znaczącą rolę ma do spełnienia Dyrektor przedszkola, który powinien być inicjatorem, pośrednikiem
i koordynatorem wszystkich działań, tak aby wzajemnie się one uzupełniały
i przynosiły oczekiwane efekty. Dobra współpraca ze środowiskiem rodzinnym pozwala na lepsze poznanie dziecka i stworzenie mu optymalnych warunków rozwoju. Współpraca z rodzicami nie powinna być rozumiana jedynie jako wymiana informacji o dziecku, ale jako aktywne współdziałanie. Te dwa najważniejsze środowiska – przedszkole i rodzina – powinny się wzajemnie uzupełniać, świadomie i celowo organizować działania, aby służyły one dzieciom i gwarantowały powodzenie w pracy wychowawczo–dydaktyczno-opiekuńczej.

     Pragniemy pozyskać rodziców do aktywnego współuczestniczenia w procesie wychowawczo–dydaktycznym. Wszystkie działania przedszkola są ukierunkowane na tworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju dziecka, jednak pragniemy, aby były one realizowane we współpracy z rodzicami jako osobami odpowiedzialnymi za ich wychowanie.

 

PIORYTET 4. „POMÓŻ MI TO ZROBIĆ SAMEMU”

WEDŁUG PEDAGOGIKI M. MONTESSORI

 

      Właściwie zorganizowane środowisko pomaga dziecku w samorozwoju i samowychowaniu, wyzwala wewnętrzną motywację do działania i uczenia się. Przygotowane otoczenie, w każdym detalu fizycznym i psychicznym, powinno odpowiadać potrzebom i możliwościom dzieci, pobudzać je do działania, sprzyjać rozwojowi oraz pomagać w stawaniu się samodzielnym. Ponadto powinno służyć rozwijaniu i wzmacnianiu dziecięcej aktywności, uzdolnień, sprawności
i zainteresowań, aż do pełnego wykorzystania ich potencjału rozwojowego. Otoczenie musi być przejrzyście zorganizowane i uporządkowane. Wszystkie przedmioty powinny mieć swoje stałe miejsce, wyeksponowane w sposób estetyczny, tak aby ,,same sobą” zachęcały dziecko do sięgnięcia po nie. Zewnętrzny ład i porządek sprzyjają budowaniu wewnętrznej harmonii, ułatwiają wyrobienie elementarnej orientacji w przestrzeni, dając też dziecku niezbędne poczucie bezpieczeństwa. Samodzielny wybór danego materiału (pomocy, przedmiotu) umożliwia planowanie i przemyślenie swoich czynności, wykonywanie pracy na własną odpowiedzialność, zastanawianie się nad konsekwencjami swojej aktywności dla siebie i innych, sprawdzanie siebie, odkrywanie swoich mocnych
i słabych stron oraz przeżywanie poczucia sukcesu i niepowodzeń. Wszystko to sprzyja kształtowaniu się niezależności dziecka od dorosłego, a w konsekwencji podejmowaniu działań dla samego siebie, dla własnej radości i satysfakcji. Pozytywną motywację do działania wyzwala także rezygnacja z tradycyjnego oceniania dziecka, nie stosuje się również kar i nagród. Zamiast konkurencji
i współzawodnictwa, nacisk kładzie się na pracę indywidualną dziecka i współpracę zarówno dzieci między sobą, jak i dziecka z nauczycielem, który pełni rolę partnera. Odpowiednio wyposażone sale mogą być idealnym miejscem
do realizowania celów pedagogiki M. Montessori. Stosując postulowane zasady
i metody pracy, dajemy dziecku szansę na wszechstronny rozwój jego wrodzonych predyspozycji i zainteresowań. Stwarzamy mu najlepsze warunki
i możliwości do realizowania siebie w pełnej wolności, ograniczonej jedynie wolnością innych. To szansa na wzrastanie w atmosferze szacunku, tolerancji oraz wyrozumiałości względem siebie, jak i innych osób.