wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna:
Symbol stanowiska:
Nazwa stanowiska:

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) wykonuje w imieniu Wójta funkcję kierownika administracyjnego Urzędu Gminy:
-opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz uaktualnia go w miarę potrzeby,
-opracowuje projekty: regulaminu pracy, regulaminu świadczeń socjalnych, regulaminu nagradzania pracowników itp.,
-sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie i koordynuje działanie podejmowane przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu,
-sprawuje bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i prowadzi gospodarkę etatami,
-rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami, z wyłączeniem pracowników Referatu Finansowo - Podatkowego,
-dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
-wyraża zgodę na odbywanie przez uczniów praktyk zawodowych i nadzoruje przebieg tych praktyk,
-dba o wygląd pomieszczeń Urzędu,
-planuje koszty utrzymania Urzędu i realizuje wydatki przewidziane na ten cel w budżecie Gminy w porozumieniu ze Skarbnikiem,
-prowadzi kontrolę wewnętrzną Urzędu.
2) opracowuje projekty: statutu i regulaminów organów Gminy,
3) nadzoruje przygotowanie projektów uchwał rady i regulaminów organów Gminy,
4) prowadzi sprawy Gminy powierzone przez Wójta,
5) zapewnia obsługę techniczno - organizacyjną organów Gminy
6) nadzoruje rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,
7) nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
8) czuwa nad przestrzeganiem zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli,
9) zapewnia skuteczne sposoby publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń na terenie Gminy,
10) organizuje współdziałanie z jednostkami pomocniczymi Gminy (sołectwami, osiedlami) i jej jednostkami organizacyjnymi,
11) nadzoruje przygotowanie materiałów na sesje Rady Gminy,
12) wydaje zaświadczenia i poświadczenia urzędowe,
13) przyjmuje ustne oświadczenia woli (testamenty allograficzne),
14) współpracuje z prasą w zakresie publikacji informacji dotyczących Gminy Szczytno,
15) wykonujeDo zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) wykonuje w imieniu Wójta funkcję kierownika administracyjnego Urzędu Gminy:
-opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz uaktualnia go w miarę potrzeby,
-opracowuje projekty: regulaminu pracy, regulaminu świadczeń socjalnych, regulaminu nagradzania pracowników itp.,
-sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie i koordynuje działanie podejmowane przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu,
-sprawuje bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i prowadzi gospodarkę etatami,
-rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami, z wyłączeniem pracowników Referatu Finansowo - Podatkowego,
-dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
-wyraża zgodę na odbywanie przez uczniów praktyk zawodowych i nadzoruje przebieg tych praktyk,
-dba o wygląd pomieszczeń Urzędu,
-planuje koszty utrzymania Urzędu i realizuje wydatki przewidziane na ten cel w budżecie Gminy w porozumieniu ze Skarbnikiem,
-prowadzi kontrolę wewnętrzną Urzędu.
2) opracowuje projekty: statutu i regulaminów organów Gminy,
3) nadzoruje przygotowanie projektów uchwał rady i regulaminów organów Gminy,
4) prowadzi sprawy Gminy powierzone przez Wójta,
5) zapewnia obsługę techniczno - organizacyjną organów Gminy
6) nadzoruje rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,
7) nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
8) czuwa nad przestrzeganiem zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli,
9) zapewnia skuteczne sposoby publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń na terenie Gminy,
10) organizuje współdziałanie z jednostkami pomocniczymi Gminy (sołectwami, osiedlami) i jej jednostkami organizacyjnymi,
11) nadzoruje przygotowanie materiałów na sesje Rady Gminy,
12) wydaje zaświadczenia i poświadczenia urzędowe,
13) przyjmuje ustne oświadczenia woli (testamenty allograficzne),
14) współpracuje z prasą w zakresie publikacji informacji dotyczących Gminy Szczytno,
15) wykonujeDo zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) wykonuje w imieniu Wójta funkcję kierownika administracyjnego Urzędu Gminy:
-opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz uaktualnia go w miarę potrzeby,
-opracowuje projekty: regulaminu pracy, regulaminu świadczeń socjalnych, regulaminu nagradzania pracowników itp.,
-sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie i koordynuje działanie podejmowane przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu,
-sprawuje bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i prowadzi gospodarkę etatami,
-rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami, z wyłączeniem pracowników Referatu Finansowo - Podatkowego,
-dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
-wyraża zgodę na odbywanie przez uczniów praktyk zawodowych i nadzoruje przebieg tych praktyk,
-dba o wygląd pomieszczeń Urzędu,
-planuje koszty utrzymania Urzędu i realizuje wydatki przewidziane na ten cel w budżecie Gminy w porozumieniu ze Skarbnikiem,
-prowadzi kontrolę wewnętrzną Urzędu.
2) opracowuje projekty: statutu i regulaminów organów Gminy,
3) nadzoruje przygotowanie projektów uchwał rady i regulaminów organów Gminy,
4) prowadzi sprawy Gminy powierzone przez Wójta,
5) zapewnia obsługę techniczno - organizacyjną organów Gminy
6) nadzoruje rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,
7) nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
8) czuwa nad przestrzeganiem zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli,
9) zapewnia skuteczne sposoby publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń na terenie Gminy,
10) organizuje współdziałanie z jednostkami pomocniczymi Gminy (sołectwami, osiedlami) i jej jednostkami organizacyjnymi,
11) nadzoruje przygotowanie materiałów na sesje Rady Gminy,
12) wydaje zaświadczenia i poświadczenia urzędowe,
13) przyjmuje ustne oświadczenia woli (testamenty allograficzne),
14) współpracuje z prasą w zakresie publikacji informacji dotyczących Gminy Szczytno,
15) wykonuje

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

Sekretarz Gminy Szczytno przyjmuje od poniedziałku do piątkku w godzinach od 7.30 do 15.30

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marcin Gołąb
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Mariusz Woźniak
Data wytworzenia informacji 2004-05-26
Data udostępnienia informacji 2004-05-26