wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Ogólno-Organizacyjny
Symbol stanowiska: BR
Nazwa stanowiska: Stanowisko d/s Obsługi Biura Rady Gminy

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Do zadań stanowiska d/s Obsługi Biura Rady należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji, oraz sprawy kancelaryjno-techniczne a w szczególności:
1) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
2) przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,
3) przekazywanie - za pośrednictwem Sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
4) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
5) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta,
6) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań.
7) prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,
8) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
9) organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady nie będących radnymi.
Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu a w szczególności:
10) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
11) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
12) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
13) zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,
14) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
15) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
16) ewidencja czasu pracy pracowników,
17) kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,
18) wprowadzanie informacji do BIP.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

Interesanci są przyjmowani w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marcin Gołąb
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Kamil Maliszewski
Data wytworzenia informacji 2004-06-16
Data udostępnienia informacji 2004-06-16