wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Finansowo Podatkowy
Symbol stanowiska: RFP
Nazwa stanowiska: Zastępca Skarbnika

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Do zadań Zastępcy Głównego Księgowego należy:
1) bezpośrednie sprawowanie nadzoru nad pracą osób zatrudnionych w Referacie Finansowo-Podatkowym,
2) opracowywanie projektów podziału referatu na stanowiska pracy,
3) wykonywanie zadań przewidzianych przepisami prawa wynikających z poleceń lub upoważnień Skarbnika.
4) nadzór oraz prowadzeniem spraw związanych z doskonaleniem kadr referatu
5) przedkładanie Skarbnikowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy referatu,
6)podejmowanie czynności Skarbnika pod jego nieobecność lub w związku z inną przyczyną powodującą niemożność pełnienia obowiązków przez Skarbnika - w zakresie posiadanego upoważnienia,
7) ewidencja księgowa wydatków Gminy,
8) ewidencja księgowości pozabudżetowej Gminy,
9) sprawozdawczość budżetowa,
10) uzgadnianie sald kont budżetowych i pozabudżetowych,
11) współudział w opracowaniu projektu budżetu,
12) wspóludział w sporządzaniu projektów Uchwał w zakresie powierzonych czynności.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

Interesanci są przyjmowani w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marcin Gołąb
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Mariusz Woźniak
Data wytworzenia informacji 2004-06-16
Data udostępnienia informacji 2004-06-16