wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie

Poznaj nas bliżej

Cele i zadania zespołu
Zespół został powołany w celu obsługi finansowej, księgowej, organizacyjnej i administracyjnej szkół, zespołów szkół i przedszkoli, a także innych placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Gminy Wołomin, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin, wymienionych w dziale Czym się Zajmujemy

Do zadań Zespołu należy:
1. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych.
2. Prowadzenie obsługi spraw kadrowych i płacowych pracowników placówek oświatowych oraz Zespołu.
3. Prowadzenie pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej i spraw socjalnych pracowników placówek oświatowych na podstawie zawartych porozumień.
4. Kontrola realizacji planów finansowych placówek oświatowych.
5. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.
6. Opracowywanie zbiorczych projektów, planów i analiz ekonomiczno-finansowych oraz sprawozdań i informacji z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
7. Opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych w zakresie dotyczącym oświaty i wychowania (dział 801) oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854), we współpracy z dyrektorami placówek oświatowych i Burmistrzem Wołomina.
8. Nadzorowanie i kontrola, opracowywanych przez dyrektorów placówek oświatowych, arkuszy organizacyjnych i przedkładanie ich Burmistrzowi Wołomina do zatwierdzenia.
9. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Wołominie i zarządzeń Burmistrza Wołomina dotyczących oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
10. Współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
11. Koordynacja działalności placówek oświatowych.

Zespół prowadzi obsługę finansową, księgową, organizacyjną i administracyjną placówek oświatowych, nie naruszając uprawnień dyrektorów do dysponowania środkami określonymi w planach finansowych poszczególnych placówek.

Zespół wykonuje inne czynności związane z zadaniami gminy jako organu prowadzącego placówki oświatowe, wynikające.