wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Garwolin

Zadania i kompetencje Przewodniczącego

Kompetencje Przewodniczącego Rady:

- organizowanie pracy Rady /zwoływanie i przygotowanie sesji, ustalanie porządku ,czasu i miejsca obrad, zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, powiadamianie radnych
o terminie , miejscu i przedmiocie obrad Rady, ustalanie listy osób zaproszonych na sesję/

- prowadzenie obrad Rady /otwieranie sesji, otwieranie i zamykanie
dyskusji nad każdym z punktów sesji, udzielanie i zabieranie głosu
radnym i osobom nie będącym radnymi, zarządzanie i przeprowadzanie
procedury głosowania , czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad/.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Stefan Duchna
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Stefan Duchna
Data wytworzenia informacji 2014-11-28
Data udostępnienia informacji 2014-11-28