wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Garwolin

Zadania i kompetencje RadyKompetencje Rady Gminy:
- uchwalanie Statutu Gminy,
- ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego
działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
- powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym
księgowym, oraz sekretarz gminy - na wniosek Wójta,
- uchwalanie budżetu gminy ,rozpatrywanie sprawozdania z wykonania
budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielanie
absolutorium z tego tytułu,
- uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- uchwalanie programów gospodarczych,
- ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad
przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad
przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te
jednostki,
- podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach
określonych w odrębnych ustawach,
- podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczaja-
cych zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a/ określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, b/ emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, naby- wania i wykupu przez Wójta,
c/ zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótko- terminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
e/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów
o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez
radę gminy,
f/ tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz
rozwiązywania i występowania z nich,
g/ określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów
i akcji przez Wójta,
h/ tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek

Kompetencje Rady Gminy:
- uchwalanie Statutu Gminy,
- ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego
działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
- powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym
księgowym, oraz sekretarz gminy - na wniosek Wójta,
- uchwalanie budżetu gminy ,rozpatrywanie sprawozdania z wykonania
budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielanie
absolutorium z tego tytułu,
- uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- uchwalanie programów gospodarczych,
- ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad
przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad
przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te
jednostki,
- podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach
określonych w odrębnych ustawach,
- podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczaja-
cych zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a/ określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, b/ emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, naby- wania i wykupu przez Wójta,
c/ zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótko- terminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
e/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów
o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez
radę gminy,
f/ tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz
rozwiązywania i występowania z nich,
g/ określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów
i akcji przez Wójta,
h/ tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek

Kompetencje Rady Gminy:
- uchwalanie Statutu Gminy,
- ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego
działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
- powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym
księgowym, oraz sekretarz gminy - na wniosek Wójta,
- uchwalanie budżetu gminy ,rozpatrywanie sprawozdania z wykonania
budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielanie
absolutorium z tego tytułu,
- uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- uchwalanie programów gospodarczych,
- ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad
przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad
przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te
jednostki,
- podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach
określonych w odrębnych ustawach,
- podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczaja-
cych zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a/ określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, b/ emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, naby- wania i wykupu przez Wójta,
c/ zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótko- terminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
e/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów
o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez
radę gminy,
f/ tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz
rozwiązywania i występowania z nich,
g/ określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów
i akcji przez Wójta,
h/ tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek