wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Garwolin

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-08-202019-09-03OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 20.08.2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowych elektroenergetycznych linii średniego napięcia 15kV wyprowadzonych z PT Ruda Talubska na dz. nr ewid. 218/1 i 218/2 położonych w miejscowości Górki, gm. Garwolin.
2019-08-122019-12-31INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
2019-08-122019-10-13OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019-07-15 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 15 lipca 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Utworzeniu punktu regranulacji odpadów z tworzyw sztucznych innych niż niebezpieczne w istniejącym budynku produkcyjno- magazynowym, zlokalizowanym na działce nr 1494/23, w m. Wola Rębkowska ul. Przemysłowa 52, gm. Garwolin.
2019-05-31 Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Garwolin z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przestawienia raportu o stanie Gminy Garwolin za rok 2018.
2019-05-29 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok.
2019-05-24 Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł w 2018 roku.
2019-05-14 OGŁOSZENIE wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Garwolin w dniu 13 maja 2019 r., w którym wyłoniono oferenta na realizację działania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin na rok 2019.
2019-05-10 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Urzędu Gminy Garwolin
2019-05-10 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Urzędu Gminy Garwolin
Strona 1 of 20 (199 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567181920Następna