wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Garwolin

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-06-052019-06-19OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 1479/7, obr. Sulbiny, gm. Garwolin.
2019-05-31 Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Garwolin z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przestawienia raportu o stanie Gminy Garwolin za rok 2018.
2019-05-29 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok.
2019-05-24 Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł w 2018 roku.
2019-05-14 OGŁOSZENIE wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Garwolin w dniu 13 maja 2019 r., w którym wyłoniono oferenta na realizację działania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin na rok 2019.
2019-05-10 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Urzędu Gminy Garwolin
2019-05-10 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Urzędu Gminy Garwolin
2019-05-10 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Urzędu Gminy Garwolin
2019-05-10 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Urzędu Gminy Garwolin
2019-04-26 Bilans jednostki budżetowej GOPS sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
Strona 1 of 20 (198 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567181920Następna