wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Garwolin

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-04-242018-05-07Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Garwolin z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację działania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin na rok 2018.
2018-04-232018-05-07OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z pełnomocnictwa Pana Piotra Płachty w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej na dz. nr ewid. 926/5, 926/7, 926/6 i 926/4 położonych w miejscowości Miętne, gm. Garwolin.
2018-04-232018-05-07OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Garwownictwa Sp. z o.o. z pełnomocnictwa Pani Katarzyny Florek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ewid. 393/2, 338/1, 337/4 i 337/3 położonych w miejscowości Lucin, gm. Garwolin.
2018-04-182018-05-02Obwieszczenie informujące o wydaniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju decyzji z dnia 6 kwietnia 2018 r., znak: DLI.2.6621.63.2017.PMJ.8 uchylającej w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego NR 311/II/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r., znak: WI-II.7820.1.8.2016.AC, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w.Zakręt)-Garwolin na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła)- Garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy części: Część nr 3 ma odcinku Kołbiel (koniec obwodnicy) - Garwolin (początek obwodnicy) od ok. km 27+900 do ok. km 40+915 dług. ok. 13,015 km", sprostowanej postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2017 r., znak:WI-II.7820.1.8.2016.AC.
2018-04-16 OGŁOSZENIE o podstawowej kwocie dotacji
2018-04-10 OGŁOSZENIE wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Garwolin w dniu 10 kwietnia 2018 r., w którym wyłoniono oferenta na realizację działania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin na rok 2018.
2018-03-28 INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie liczby urzędników wyborczych oraz terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych.
2018-03-08 Zarządzenie Nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy.
2018-02-14 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin.
2018-02-14 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na 2018 rok dla niepublicznego przedszkola
Strona 1 of 16 (153 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567141516Następna